دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2- فلسفۀ انتخاب اصلح در طبیعت

    شکل1-1 مقایسه بین تکامل زیستی و GAدودویی را نشان می دهد. هر دو، با جمعیت اولیه ای از

شکل 1-1: مقایسه ای بین الگوریتم ژنتیک و تکامل زیستی

 

شکل 1-1: مقایسه ای بین الگوریتم ژنتیک و تکامل زیستی 

اعضای تصادفی شروع می شوند . هر سطر از اعداد دودویی ، خصوصیات انتخاب شده یکی از سگها در

جمعیت را نمایش می دهد . خصوصیت مرتبط با صدای بلند پارس ، در یک رشته دودویی مرتبط با این سگها رمز گذاری شده است.اگر سعی داریم سگ هایی با بلندترین صدای پارس را پرورش دهیم، سگ هارا از نظر بلندی صدای پارسشان بررسی می کنیم و به سگ های با صدای پارس بلند، ارزش پایینی می دهیم. ارزش های پایین تر مورد نظر ما هستند در ان صورت تعدادی از بلند صداترین سگ ها ( در این مثال 4 مورد ) ، برای ایجاد نسل بعد به عنوان والد نگهداری می شوند. و ما بقی سگها از دور خارج می شوند. از سگ های والد، دو مورد به طور تصادف برای تولید فرزند انتخاب می کنیم. بچه سگ های حاصل از این-گونه والد ها احتمال بیشتری دارندکه صدای بلندی داشته باشند. چون والدین ان ها ژن های دارند

که صدای ان ها را بلند می کند. رشته های دودویی جدید بچه سگها، محتوی بخشی از رشته دودویی هر دو والد است. این بچه سگ های جدید، جایگزین سگ های دور انداخته شده، که صدای پارس ان ها به اندازه کافی بلند نبوده است، می شوند. بچه سگ های مورد نظر تا زمانی که جمعیت به سایز اصلی برسد تولید می شوند. سرانجام این پردازش، منجر به تولید سگ هایی با صدای پارس خیلی بلند می شود.با تکرار این فرایند ما سگ هایی پرورش می دهیم که صدای پارس انها خیلی بلند خواهد بود[5]

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26