یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-2- نحوۀ کد کردن متغیر های تابع

الگوریتم ژنتیک با پیدا کردن یک کروموزوم، که یک ارایه از مقادیر متغیرها (ژن)  می باشد، برای بهینه سازی، شروع به کار می کند. اگر کروموزوم Nvarمتغییر داشته باشد سپس کروموزوم به صورت یک رشته Nvarعنصری نوشته می شود .

(1-5)

Chromosome = [g1,g2,…gNvar]

در این مثال، پیدا کردن مقدار مینیمم برای تابع F(x,y)، کروموزوم به صورت زیر خواهد بود:

(1-6)

Chromosome = [ x , y ]

(1-7)

که در ان x , yژن های این نوع کروموزوم ها خواهند بود. متغیر های تابع را به روش دودویی کد می کنیم.به طور کلی اگر به طور کلی Ngبیت  برای کد کردن یک متغیر(ژن) نیاز داشته باشیم، وNvar  متغییر داشته باشیم، به تعداد Ncبیت برای کد کردن یک کروموزوم نیاز داریم،که :

                                                                  Nc = Ng × Nvar

به با توجه به محد.دۀ مطرح شده برای مسئله، 5 بیت برای کد کردن یک متغیر نیاز داریم. در نتیجه باتوجه

ه به فرمول بالا، هرکروموزوم را با 10 بیت کد می کنیم. در زیر یک نمونه کروموزوم اورده شده است:

(1-8)

Y

X

  C=[ 0 1 0 1 0  1 1 1 0 1 ]

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26