یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-4- ارزیابی کروموزوم ها

 (1-10)

(1-10)

      هزینۀ مربوط به هر کروموزوم  توسط تابع ارزیابی  محاسبه، و در ارایه ای ذخیره می شود.

Cost = f ( chromosome ) = f (g1,g2,…gNvar )

(1-11)

(1-11)

 جدول1-1 که در صفحۀ بعد امده است، مثالی ازیک نمونه جمعیت اولیه با تعداد Npop  کروموزوم، مقدار

متغیر ها در ان و هزینۀ مربوط به هر  کدام را اورده است.

جدول 1-1- نمونه ای از یک جمعیت تصادفی

جدول 1-1- نمونه ای از یک جمعیت تصادفی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26