یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-6- تولید نسل جدید

بعد  از انتخاب والد ها، نسل جدید را طی سه مرحله ایجاد می کنیم: در مرحلۀ اول به تعداد   Nkeep-  Npopکروموزوم، از والد های انتخاب شده در جمعیت کپی می کنیم تا جمعیت به تعداد  Npop برسد.

مرحلۀ  بعد عمل ادغام[1]روی جمعیت  با احتمالی اعمال می شود، و در مرحلۀ اخر عمل جهش صورت می گیرد. روش های ادغام، و عملگر جهش را در ادامه  بررسی می کنیم.

  1. روش های ادغام

              در عمل ادغام بخشی از کروموزوم پدر و مادر باهم ادغام می شود و کروموزوم فرزند ایجاد

می شود. این عمل به شکل های مختلفی انجام میشود. که در ادامه نمونه هایی از این حالت ها را به صورت

شکل اورده ایم.

  1. روش ادغام یک نقطه ای[2]در این روش از یک نقطۀ تصادفی کروموزوم ها با هم ادغام می شود.

شکل 1-3-ادغام تک نقطه ایشکل 1-3-ادغام تک نقطه ای

  1. روش ادغام دو نقطه ای[3]: در این روش دو کروموزوم از دو نقطه با هم ادغام می شوند.

شکل 1-4- ادغام دو  نقطه ای

شکل 1-4- ادغام دو  نقطه ای

روش ادغام یکنواخت[4]: در این روش دو کروموزوم به طور یک در میان بیت هایشان با هم ادغام می شود

شکل 1-5- ادغام یکنواخت

شکل 1-5- ادغام یکنواخت

در زیر یک نمونه عمل ادغام را مشاهده می کنید. پس از عمل ادغام ، فرزندان در ماتریس جمعیت قرار می گیرند.

 

شکل 1-6-یک نمونه عمل ادغام

  1. عمل جهش[5]

جهش شامل تغییر تصادفی در جمعیت می باشد.  یک جهش باینری، یک 1 را به 0 و یا 0 را به 1 تبدیل می کند.. افزایش میزان جهش ، ازادی الگوریتم را برای جستجو در بیرون از محدودۀ فضای جاری متغییر، افزایش می دهد. عمل جهش در بسیاری مواقع سبب می شود ما خیلی سریع تر به یک نمونه جواب برسیم، با این حال ممکن است در بعضی مواقع با عمل جهش روی یک جواب خوب انرا از رسیدن به حل مورد نظر به کلی دور کنیم. به طور کلی بهتر است که در تکراراخر عمل جهش رخ ندهد. یا به میزان کم. همچنین روی بهترین جواب ها نیز عمل جهش رخ ندهد(چرا؟[]

(1-18)

(1-18)


[1]crossover

[2]Single point crossover

[3]Double point crossover

[4]Uniform crossover

[5]mutation 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26