دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-2- فرایند طراحی مدار های ترتیبی

   فرایند طراحی این نوع ماشین حالت 5 گام اصلی دارد که در شکل(2-2) مشاهده می کنید.که گام های 2 و 3 ان ممکن است فرعی در نظر گرفته شود.

شکل 2-2- فرایند طراحی مدار های ترتیبی

شکل 2-2- فرایند طراحی مدار های ترتیبی

گام اول : تعیین مشخصات سیستم ترتیبی می باشد، که در ان باید حالت بعدی و خروجی مربوط به هر حالت با توجه به مقادیر مختلف ورودی مشخص شود. این مشخصات در جدول حالت و نمودار حالت ذخیره می شود.

گام دوم : کاهشحالت های ماشین می با شد، که با استفاده از معادل سازی و ادغام حالت ها تعدادی از حالات با یک حالت معادل جایگزین می شوند.

گام سوم :تخصیص حالتمی باشد. در این گام کد های دودویی مجاز به هر حالت تخصیص داده می شود.

گام چهارم : مینیمم کردن بخش ترکیبی مدار، با استفاده از الگوریتم ها و روش های حداقل سازی در سطح گیت، از جملۀ این روش ها می توان به روش نقشه کارنو و کوین مککلاسی اشاره کرد.

گام پنجم : اجرای ماشین با استفاده از گیت ها و فلیپ فلاپ ها[7]

اجزای بخش ترکیبی مدار در یک ماشین حالت، وظیفۀ تولید سیگنال های خروجی و نیز مجموعه سیگنال هایی که به شکل حالت بعدی مدار باشد را بر عهده دارد. بنابر این از سیگنال های ورودی و سیگنال های تشکیل دهندۀ حالت جاری استفاده می کند. بدین ترتیب با تخصیص های مختلف حالت، بخش ترکیبی، جدول های درستی متفاوتی را برای یک نمونه مدار فراهم می کند.  در نتیجه انتظار می رودکه پیچیدگی مدار (از نظر زمان و فضا) و هزینۀ بخش ترکیبی مدار برای تخصیص های متفاوت، با هم فرق داشته باشند. در نتیجه طراح باید تخصیص ها را پیگیری کند تا پیچیدگی و همچنین هزینۀ بخش ترکیبی که عهده دار کنترل گذر های حالت مدار می باشد، مینیمم شود.

با توجه به اینکه مسئله پیدا کردن تخصیص حالت بهینه برای یک نمونه مدار و همچنین بهینه سازی مدارات ترکیبی، مسئله ای ذاتاً Np-completeمی باشد[7]. رسیدن به جواب بهینه با روش های معمول برای مقادیر بزرگ خیلی زمان بر و گاهی اوقات محال می باشد. به همین خاطر ما از الگوریتم های تکاملی که یک رهیافت اکتشافی را در رسیدن به جواب  دارند استفاده می کنیم. در این پروژه با رهیافت الگوریتم ژنتیک، سعی داریم تخصیص حالت بهینه را بیابیم، و بعد با توجه به کدهای بهینه ای که به هر حالت تخصیص داده شده جدول درستی مدار را بدست اورده، و در اخر مدار ترکیبی مربوط به جدول درستی ایجاد شده را با رهیافت برنامه نویسی ژنتیکی، از نظر تعداد گیت، تعداد ترانزیستور و میزان تأخیر انتشار در مدار، بهینه می کنیم. و مدار ترتیبی بهینه شده ، کد دودویی که به هر حالت  تخصیص داده شده، تعداد گیت های معادل و میزان تأخیر انتشار در مدار را به عنوان خروجی ارائه می دهیم 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26