دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-3- تخصیص حالت

  نمودار ماشین حالت زیر را در نظر بگیرید A , B , C , D,E  هر کدام، یک حالت از این ماشین هستند . با توجه به اینکه این ماشین 5 حالت دارد . در نتیجه، حداقل 3 فیلیپ فلاپ  برای طراحی مدار مربوط به این ماشین  نیاز داریم. در حالت کلی: 

حالتی Nحالت مجزا داشته باشد، مدار ان حداقل به Kفلیپ فلاپ نیاز دارد؛ Kحداقل مقداری است که در رابطه 2 k >= N صدق کند. مجموعه مقادیر فلیپ فلاپ ها در یک لحظه از زمان، حالت مدار در ان لحظه را بیان می کند.

صورت کلی  مدار های ترتیبی را در شکل (2-1) دیدید. فرض کنید ,y3  y1 ,y2سیگنال های خروجی از فلیپ فلاپ ها باشند که مقادیرشان حالت کنونی مدار را بیان می کند. همچنینY3,Y1,Y2سیگنال های خروجی از بخش ترکیبی مدار باشدکه مقادیرشان حالت بعدی مدار را مشخص می کند. حال

باید یک مدار ترکیبی با ورودی های ,y3I,y1, y2   را طوری  طراحی کنیم که برای همۀ مقادیر این ورودی ها

(2-1)

، خروجی های ,Y3Y1,Y2سببب شود که ماشین به حالت بعدی که مشخصات مدار را تأمین کند، برود. به همین منظور جدول درستی ای برای این مدار تعریف می کنیم، درست مثل جدول درستی ای که برای خروجی یک مدار تعریف می کنیم.[3] برای  این کار ابتدا باید هر کدام از حالت های ماشین را کد گذاری کنیم.

S0 = {A =000 , B =001 , C =010 , D =011 , E =100} 

بعد از ساده سازی در سطح گیت مدار ترتیبی به صورت شکل 2-5 خواهد شد.

حال با تغییر تخصیص حالت می خواهیم ببینیم که چه تغییری در مدار ایجاد می شود. فرض کنید که   

شکل 2-5- مدار خروجی با تخصیص حالت 2-1

شکل 2-5- مدار خروجی با تخصیص حالت 2-1 

جدول درستی این ماشین حالت با تخصیص حالت فوق به صورتی که در جدول 2-3 امده است خواهد

شد.  همانطور که مشاهده می کنید، جدول در ستی مربوط به خروجی و حالت های بعدی یک مدار با

تخصیص حالت های متفاوت نتایج متفاوتی خواهد داشت 

جدول 2-3- جدول درستی ماشین حالت با تخصیص حالت جدید

نقشۀ خروجی و حالات بعدی مدار  که از حالت قبلی بهتر و بهینه تر است در شکل2-7 امده است.

با این مثال می توان نتیجه گرفت که بعضی تخصیص حالت ها ممکن است از سایر تخصیص ها بهتر

شکل 2-7- مدار حاصل از تخصیص حالت جدید

 شکل 2-7- مدار حاصل از تخصیص حالت جدید 

باشند . چون همان طور که دیدیم با تغییر در تخصیص حالت توانستیم مدار ساده تر و کم هزینه تری ایجاد کنیم . اما واقعا" چه تخصیص حالتی بهینه است ؟  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26