پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-1- تعریف کروموزوم ها

در این پروژه، هر کروموزوم نمایشگر یک تخصیص حالت و هر ژن ان بیانگر کد دودویی تخصیص یافته به یک حالت است و ما از رمز گذاری دودویی استفاده می کنیم . بدین ترتیب اگر ns، تعداد حالات باشد و ng = log nsتعداد بیت هایی که برای کد گذاری یک حالت نیاز است باشد ؛ در نتیجه می توان هر کروموزوم را به صورت یک ارایه یک بعدی به طول ns * ngذخیره کرد که محل قرارگیری i * ng – ng + 1تا i * ng  کد دودویی تخصیص یافته به حالته iام می باشد . برای مثال تخصیص حالت

به صورتی که در شکل زیر مشاهده می کنید ذخیره می شود :

شکل 2-8-  یک نمونه کروموزوم برای تخصیص حالت 3

شکل 2-8-  یک نمونه کروموزوم برای تخصیص حالت 3-2

توجه کنید که اگر ماشین مورد بررسی، حالت های خود را در kفیلیپ فلاپ ذخیره کند، کد حالت می تواند فقط یکی از کدهای بازه باشد، که طول هر عدد دودویی برابر با kاست . در غیر این صورت کد انتخاب شده کد معتبری که بتواند در حافظه ماشین ذخیره شود نخواهد بود . که با در نظر گرفتن ng = log ns ، این مشکل پیش نخواهد امد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26