دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-2- ایجاد جمعیت اولیه

برای ایجاد یک جمعیت اولیه باید بتوان به تعداد  ، کروموزوم را در ساختاری ذخیره کنیم که با تعریف کردن یک ارایه دو بعدی که تعداد سطرهای ان به تعداد  ، و تعداد ستون های ان به اندازه طول کروموزوم یعنی ng * nsمی باشد ایجاد می کنیم . اگر طول کروموزوم برابر با   باشد، در نتیجه ایجاد جمعیت اولیه تصادفی با دستور زیر به سادگی انجام می شود :  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26