یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-5- انجام عمل ادغام روی جمعیت

بر اساس نظر l (1995) نمی توان گفت که کدام یک از روش های ادغام بهتر است. بنابر این انتخاب روش ادغام با توجه به سلیقۀ افراد و شرایط مسئله به دلخواه صورت می گیرد[1]. در این الگوریتم ما از روش ادغام تک نقطه ای استفاده کرده ایم.

 در این روش محل ادغام تصادفی خواهد بود. برای انجام عمل ادغام از یک ارایه به نام  muاستفاده می کنیم. در این ارایه یک تعداد تصادفی یک و به دنبال ان صفر هایی در ارایه ذخیره می کنیم. طول ارایۀ mu به اندازۀ طول کروموزوم هایمان می باشد. عمل ادغام به این صورت انجام می شود اگر یک بیت از ارایۀ mu ،یک باشد، پس بیت متناظر ان از مادر به فرزند 1 می رسد و بیت متناظر ان از پدر به فرزند 2 می رسد، و اگر بیتی در ارایهma ، صفر باشد، عکس این عمل انجام می شود. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26