یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-3-6- انجام عمل جهش روی جمعیت

عمل جهش به طور تصادفی تعدادی از بیت ها در یک جمعیت را متمم می کند(اگر 1 باشد به 0 و اگر 0 باشد به 1 تبدیل می کند) تعداد بیت هایی که باید جهش پیدا کنند به مقدار  نرخ جهش بستگی دارد. نرخ جهش مقداری بین 0و1 می باشد. در بسیاری از الگوریتم ها این مقدار را خیلی کوچک قرار می دهند. به دو صورت می توان عمل جهش را در جمعیت اعمال کرد:

  1. برای هر بیت از جمعیت یک عدد تصادفی ایجاد می کنیم، اگر عدد تصادفی از نرخ جهش کمتر بود، ان بیت جهش پیدا می کند.
  2. به تعداد   نرخ جهش است، سطر و ستون از ماتریس جمیت به تصادف انتخاب کرده، سپس بیت هایی که در ان موقعیت ها قرار گرفته اند را متمم می کنیم.

در تکرار های بالا هر دو روش به نتیجۀ یکسانی همگرا خواهد شد. در این برنامه از روش دوم استفاده شده است. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26