دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-1- کروموزوم ها در برنامه نویسی ژنتیکی

در GPمعمولاً کروموزوم ها به جای اینکه به صورت یک خط کد باشند به صورت درخت نمایش داده می شوند. شکل زیریک نمونه کروموزوم را نمایش می دهد.متغیر ها و ثابت های برنامه(x,y,3) به عنوان برگ های درخت می باشند. در GPبه انها پایانه می گوییم. و توابع حسابی (+,×,max) که گره های داخلی درخت می باشند، در GPبه انها تابع می گوییم. مجموعه توابعها و پایانه های مجاز را مجموعۀ مقدماتی یک سیستم GPمی گویند.

شکل 3-1- ساختار درختی GP در نمایش عبارت  max(x+x,x+3*y

شکل 3-1- ساختار درختیGPدر نمایش عبارت  max(x+x,x+3*y) 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26