دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-2-1- ایجاد جمعیت اولیه

در این مرحله با ایجاد تصادفی یک جمعیت 4 تایی از کروموزوم ها (برنامه های کامپیوتری) شروع می شود. کروموزوم ها در شکل (3-6)به فرم درخت نمایش داده شده اند. اولین برنامۀ (شکل(6-3-a)) ایجاد

شده با عبارت x- معادل است. دومین برنامه (شکل(3-6-b)(مقدار ثابت 2 را با مقدار ثابت 0 جمع

oمی کند، که معادل است با مقدار 2، و برنامۀ چهارم (شکل(3-6-c)) نیز با xمعادل می باشد.

 
 

شکل 3-7 – مقایسۀ نمودار های مربوط به عبارت های حاصل از نسل اول با نمودار مربوط به عبارت هدف

شکل 3-7 –مقایسۀ نمودار های مربوط به عبارت های حاصل از نسل اول با نمودار مربوط به عبارت هدف 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26