دوشنبه 30 مهر 1397 | Monday 22 nd of October 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-3-2-2- ارزیابی سودمندی

برنامه های کامپیوتری تصادفی ایجاد شده، نوعاً برای حل مسئلۀ ما خیلی ضعیف هستند. البته در یک  چنین جمعیتی باز هم بعضی برنامه ها از دیگر برنامه ها مناسب تر می باشند. کروموزوم چهارم از نسل اول (شکل(3-6-a)) یک خروجی تولید می کند که بسیار از مقدار خروجیx2+x
  منحرف می شود. شکل(3-7) مقایسۀ نمودار هر کدام از چهار کروموزوم را با نمودار سهمی x2  نشان می دهد. مجموع خطاهای مطلق برای خط مستقیم x اولین کروموزوم شکل(3-7-a))، 7 می باشد.  مجموع خطاهای مطلق برای سهمی x2  (دومین کروموزوم شکل(3-7-b)، 11 می باشد و مجموع خطاهای مطلق برای 2 کروموزوم باقیمانده شکل(3-7-c)، 18 وشکل(3-7-d)، 28 می باشد.

همانطور که درشکل می بینید نمودار خطی x در محدودۀ [-1,+1]نسبت به سه کروموزوم دیگر در جمعیت به سهمی x2+x نزدیک تر می باشد. البته واضح است که نمودار خطی نمی تواند معادل با یک نمودار سهمی باشد.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26