یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-1ساختار کروموزوم ها

با توجه به محدودیت نرم افزار مطلب در نمایش ماتریس های سلولی، ما در این پروژه هر کروموزوم را با یک ماتریس 3-بعدی کد می کنیم. به طوری که طول بعد اوّل به اندازۀ تعداد ورودی های اصلی مدار،

طول بعد دوم 6می باشد که مربوط می شود به اطلاعاتی از قبیل کد گیت، و اینکه ایا این گیت در مسیر خروجی های مدار قرار دارد یا خیر و همچنین ورودی های گیت، و طول بعد سوم که تعداد سطوح یک مدار (سطوح مدار در قسمت تأخیر انتشار بحث شد) را تعیین می کند.

این ساختار کروموزوم در حقیقت از همان ساختار فنوتیپ لوییس منشأ گرفته است. اگر Cیک نمونه کروموزوم باشد، مدخل c(i,:,k)اطلاعات مربوط به بلاک سطر iام و ستون kام از ساختار پیشنهادی لوییس خواهد بود.یک ژن بسته به کد گیت منطقی که در ان می باشد0، 1 یا 2ورودی خواهد داشت. به عنوان مثال گیت NOTیک ورودی دارد، درحالیکهXOR، 2ورودی نیاز دارد. یک گیت ممکن است سیگنال های ورودی خود را از سیگنال های خروجی گیت های سطح قبلی گرفته باشد. گیت هایی که در اولین سطح قرار دارند ورودی هایشان را از سیگنال های ورودی سراسری دریافت می کنند.

شکل4-5- ساختار ژن در این نوع کروموزوم ها

شکل4-5- ساختار ژن در این نوع کروموزوم ها

خروجی های اصلی مدار نیز از خروجی گیت های اخرین سطح گرفته می شود. به همین خاطر ما اخرین سطح را طوری برنامه ریزی میکنیم که تنها به تعداد خروجی های اصلی مدار، در ان گیت قرار گیرد و بقیه بلاک های سطح اخر را NULLقرار می دهیم. یک نمونه کروموزوم  مدار 3سطحی، با 4ورودی  سراسری و 3خروجی(شکل(4-6)) به همراه مدار منطقی ان( شکل (4-7)) در ادامه امده است.  در مدار

منطقی بلاک هایی که گیت هایشان در خروجی تأثیر گذار نمی باشد و یا NULLمی باشند کم رنگ تر

 نشان داده شده است.

برای توضیح بیشتر کروموزوم، باید بگوییم که c(:,:,i)  نشان دهندۀ اطلاعات سطح iام نمودار می باشد، که هر سطر(مثلاً سطر j) ان نیز متناظر خواهد بود با اطلاعات یک بلاک از مدار واقعی،که در سطح iام و سطر jام قرار گرفته است(با توجه به ساختار فنوتیپ لوییس). اگر بلاکی در مسیر هیچ کدام از خروجی-

شکل 4-6- یک نمو نه مدار کد شده (کروموزوم)

شکل 4-6- مدار مربوط به کروموزوم بالا

شکل 4-6- مدار مربوط به کروموزوم بالا 

rvhvNULLقرار خواهد گرفت  

 های مدار قرار نداشته باشد، یعنی به عبارت دیگر حضورش در مدار هیچ گونه تأثیری جز پیچیده کردن مدار نداشته باشد، این بلاک توسط تابعی [1]شناسایی شده و به جای گیت ان بلاک، NULLقرار خواهد گرفت NULLقرار خواهد گرفتقرار خواهد گرفت


[1]Markallgate() 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26