یکشنبه 30 دی 1397 | Sunday 20 th of January 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-3-2- مقایسۀ ساختار ماتریسی و ساختار درختی در برنامه نویسی ژنتیکی

همانطور که ساختار درختی را در فصل قبل دیدید، در این ساختار ما تنها یک خروجی برای درخت داریم به عنوان مثال یک معادلۀ جبری و یا یک عبارت منطقی تنها یک نتیجه را به عنوان خروجی بر می گرداند. در صورتی که یک مدار ترکیبی باید به تعداد خروجی های خود، یعنی no  عبارت منطقی داشته باشد، بنابر این در حل این مسئله به کمک ساختار درختی، no درخت برای تولید noعبارت منطقی نیاز داریم. که در ان مجموعه تابع، تابع های منطقی خواهد بود که در جدول (4-1) دیده می شود و مجموعه پایانه ها نیز مقادیر مربوط به ورودی ها خواهد بود. اگر بخواهیم کروموزوم ها را به این صورت، یعنی یک مجموعۀ noعضوی از درخت ها ایجاد کنیم، مطمئناً افزونگی خواهیم داشت؛ چون ممکن است زیر درخت های مشابهی در انها وجود داشته باشد. به همین دلیل باید ساختاری را یافت که در ان درخت مربوط به هر خروجی بتواند از زیر درخت های مربوط به درخت های دیگر نیز استفاده کند. به همین منظور از ساختار ماتریسی که توضیح داده شد استفاده می کنیم.  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26