شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش اول(معرفی جداول)

جدول کاربران:

در این پروژه برای هر یک از کاربران ( دانشجویان و مسئولان بررسی فرم ها) باید نام کاربری و کلمه عبور و اطلاعات شخصی ان ها ذخیر ه شود .

در واقع جدول با نام USER   محل قرار گیری این اطلاعات می باشد.

CREATE TABLE user   )

                        id VARCHAR ( 20 )  PRIMARY KEY  NOT NULL,

                        pass VARCHAR( 20 ) NOT NULL,

                        groups VARCHAR( 20 ) NOT NULL,

                        name VARCHAR( 20 ) NOT NULL,

                        family VARCHAR( 20 ) NOT NULL,

                        career VARCHAR( 20 ) NOT NULL,

                        major VARCHAR( 20 ) NOT NULL,

                        enter_year VARCHAR( 20 ) NOT NULL,

                        father VARCHAR( 20 ) NOT NULL

                        (;

در این جدول بنا شده تا شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری قرار گیرد ودر ابتدا شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور است که دانشجو می تواند در مراحل بعد رمز خود را تغییر دهد.

فیلد گروه برای دانشجویان STU   در نظر گرفته شده که برای مسئولین قسمت های مختلف با توجه به عنوان مسئولیت انها عنوان مناسب قرار گرفته شده است.

با توجه به تک بودن شماره دانشجویی هر دانشجو استفاده از ان در فیلد ID  مناسب به نظر می رسد و می توان از ان به عنوان کلید اصلی استفاده کرد.

جدول مربوط به خوابگاه ها:

برای اعمال مدیریت امور خوابگاه داشتن اطلاعاتی از خوابگاه الزامی است .

همانند : ادرس ، تلفن، حداکثر ظرفیت ، مقدار ظرفیت استفاده شده از خوابگاه.

برای متمایز قرار دادن خوابگاه می توان به هر یک از خوابگاه ها یک مشخصه یکتا داد که این مقدار می تواند توسط مسئول به صورت انتخابی مقدار بگیرد ، ویا فیلد ان به صورت افزایشی هنگام تولید جدول تعریف شود.

CREATE TABLE room (

                        Id INTPRIMARY KEY NOT NULL,

                        Number INTNOT NULL,

                        Tel INT NOT NULL,

                        Address VARCHAR (100) NOT NULL,

                        Used INT NOT NULL,

                        Grade INT NOT NULL

                        )

کلید اصلی در این جدول فیلد Id   می باشد که برای جداول دیگر به عنوان کلید خارجی به کار می رود.

جدول مربوط به امور درخواست خوابگاه:

این جدول توسط دانشجو و از طریق فرم درخواست خوابگاه پر می شود.

فیلدهای این جدول به شکلی در نظر گرفته شده اند که بر طرف کننده نیاز مسئول خوابگاه جهت کنترل این امر باشد.

CREATE TABLE bedroom (

                        stu_id VARCHAR( 20 ) UNIQUE NOT NULL ,

                        year VARCHAR( 10 ) NOT NULL ,

                        term VARCHAR( 10 ) NOT NULL ,

status VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'بررسی' ,

                        num_bedroom INT  NOT NULL,

                        date DATE NOT NULL ,

                        grade VARCHAR( 15 ) NOT NULL

                        )

کلید های خارجی در این جدول فیلدهای   stu_id و num_bedroomمی باشند که به جهت امکان استفاده یک بار برای هر دانشجو فیلد stu_id  به صورت یکتا نیز تعریف شده است. در واقع این فیلد حکم کلید اصلی را دارد.

بعد از کامل کردن جدول توسط دانشجو مقدار اولیه  'بررسی'  در فیلد status  قرار میگیرد . با توجه به رای مسئول خوابگاه این مقدار تغییر می کند.

در صورت پذیرش  'پذیرش'  و در صورت رد شدن  'رد'  را می گیرد.

جدول مربوط ودیعه مسکن:

این جدول توسط دانشجو و از طریق فرم درخواست ودیعه مسکن پر می شود.

فیلدهای این جدول به شکلی در نظر گرفته شده اند که بر طرف کننده نیاز مسئولین جهت کنترل این امر باشد.

CREATE TABLE house (

                        Stu_id VARCHAR( 15 )  PRIMARY KEY NOT NULL ,

                        married VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        jender VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        sjob VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        fjob VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        job VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        tel VARCHAR( 10 ) NOT NULL ,

                        post VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        spouse VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,

                        child VARCHAR( 10 ) NOT NULL ,

                        status_stu VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        bors VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        firstuniver VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        firstid INT ,

                        begin_date VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        vahed_term INT ,

                        vahed_whole INT ,

                        ave INT ,

                        id_account VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        bank_name VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        bank_city VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        department VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        type VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        name_owner VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        sadd VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,

                        fadd VARCHAR( 50 ) NOT NULL ,

                        elite VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,

                        sample  VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

status VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'بررسی',

stage  VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'شروع'

                        )

کلید اصلی این جدول Stu_idمی باشد. با این کلید اطلاعات مورد نیاز از جدول کاربران استخراج می شود.

بعد از کامل کردن جدول توسط دانشجو مقدار اولیه  'بررسی'  در فیلد status  قرار میگیرد . با توجه به رای مسئول خوابگاه این مقدار تغییر می کند.

در صورت پذیرش  'پذیرش'  و در صورت رد شدن  'رد'  را می گیرد.

همچنین مقدار 'شروع'به فیلد stage  داده می شود که نشان دهنده مرحله ی بررسی می باشد.

در واقع این فیلد به این جهت در نظر گرفته شده است که چندین مسئول این درخواست را کنترل می کند.

بعد از رای مسئول در صورت پذیرش این مقدار همان عنوان مسئولیت مسئول را می گیرد در واقع این امر حکم ارسال درخواست به مسئول بعدی می باشد.

جدول مربوط به حذف ترم:

این جدول توسط دانشجو و از طریق فرم درخواست حذف ترم  پر می شود.

فیلدهای این جدول به شکلی در نظر گرفته شده اند که بر طرف کننده نیاز مسئولین جهت کنترل این امر باشد.

CREATE TABLE deletion (

                        stu_id VARCHAR( 15 ) PRIMARY KEY  NOT NULL ,

                        vahed INT ,

                        tel INT ,

                        address VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,

                        term VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        year VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        average VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,

                        reason VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,

status VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'بررسی',

stage  VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'شروع'

                        )

کلید اصلی این جدول Stu_idمی باشد. با این کلید اطلاعات مورد نیاز از جدول کاربران استخراج می شود.

بعد از کامل کردن جدول توسط دانشجو مقدار اولیه  'بررسی'  در فیلد status  قرار میگیرد . با توجه به رای مسئول خوابگاه این مقدار تغییر می کند.

در صورت پذیرش  'پذیرش'  و در صورت رد شدن  'رد'  را می گیرد.

همچنین مقدار 'شروع'به فیلد stage  داده می شود که نشان دهنده مرحله ی بررسی می باشد.

در واقع این فیلد به این جهت در نظر گرفته شده است که چندین مسئول این درخواست را کنترل می کند.

بعد از رای مسئول در صورت پذیرش این مقدار همان عنوان مسئولیت مسئول را می گیرد در واقع این امر حکم ارسال درخواست به مسئول بعدی می باشد.

جدول مربوط به وام ازدواج:

این جدول توسط دانشجو و از طریق فرم درخواست وام ازدواج پر می شود.

فیلدهای این جدول به شکلی در نظر گرفته شده اند که بر طرف کننده نیاز مسئولین جهت کنترل این امر باشد.

CREATE TABLE mloan (

                        stu_id VARCHAR(15) PRIMARY KEY  NOT NULL,

                        sjob VARCHAR(15) NOT NULL,

                        fjob VARCHAR(15) NOT NULL,

                        job VARCHAR(15) NOT NULL, tel INT(10) NOT NULL,

                        post INT(15) NOT NULL,

                        status_stu VARCHAR(15) NOT NULL,

                        bors VARCHAR(15) NOT NULL,

                        firstuniver VARCHAR(20) NOT NULL,

                        firstid VARCHAR(10) NOT NULL,

                        begin_date VARCHAR(15) NOT NULL,

                        vahed_term VARCHAR(15) NOT NULL,

                        vahed_whole VARCHAR(15) NOT NULL,

                        ave VARCHAR(15) NOT NULL,

                        id_account VARCHAR(15) NOT NULL,

                        bank_name VARCHAR(10) NOT NULL,

                        bank_city VARCHAR(10) NOT NULL,

                        department VARCHAR(10) NOT NULL,

                        type VARCHAR(15) NOT NULL,

                        name_owner VARCHAR(15) NOT NULL,

                        sadd VARCHAR(50) NOT NULL,

                        fadd VARCHAR(50) NOT NULL,

                        elite VARCHAR(15) NOT NULL,

                        sample VARCHAR(15) NOT NULL,

                        sname VARCHAR(20) NOT NULL,

                        sfamily VARCHAR(15) NOT NULL,

                        isar VARCHAR(15) NOT NULL,

                        dateisar VARCHAR(15) NOT NULL,

                        num_mail VARCHAR(15) ,

                        date_mail VARCHAR(20) NOT NULL,

                        respon_isar VARCHAR(20) NOT NULL,

                        marriage VARCHAR(20) NOT NULL,

                        spousefather VARCHAR(15) NOT NULL,

                        sid VARCHAR(15) NOT NULL,

                        sbirth VARCHAR(15) NOT NULL,

                        scode VARCHAR(15) ,

status VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'بررسی',

stage  VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'شروع'

 

                        )

کلید اصلی این جدول Stu_idمی باشد. با این کلید اطلاعات مورد نیاز از جدول کاربران استخراج می شود.

بعد از کامل کردن جدول توسط دانشجو مقدار اولیه  'بررسی'  در فیلد status  قرار میگیرد . با توجه به رای مسئول خوابگاه این مقدار تغییر می کند.

در صورت پذیرش  'پذیرش'  و در صورت رد شدن  'رد'  را می گیرد.

همچنین مقدار 'شروع'به فیلد stage  داده می شود که نشان دهنده مرحله ی بررسی می باشد.

در واقع این فیلد به این جهت در نظر گرفته شده است که چندین مسئول این درخواست را کنترل می کند.

بعد از رای مسئول در صورت پذیرش این مقدار همان عنوان مسئولیت مسئول را می گیرد در واقع این امر حکم ارسال درخواست به مسئول بعدی می باشد.

جدول مربوط به انتقال دائم:

این جدول توسط دانشجو و از طریق فرم درخواست انتقال دائم پر می شود.

فیلدهای این جدول به شکلی در نظر گرفته شده اند که بر طرف کننده نیاز مسئولین جهت کنترل این امر باشد.

CREATE TABLE shift (

                        stu_id VARCHAR( 15 ) PRIMARY KEY  NOT NULL ,

                        vahed INT ,

                        tel INT ,

                        address VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,

                        term VARCHAR( 10 ) NOT NULL ,

                        year VARCHAR( 10 ) NOT NULL ,

status VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'بررسی',

stage  VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8                     COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'شروع'

                        college VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,

                        average INT

                        )

کلید اصلی این جدول Stu_idمی باشد. با این کلید اطلاعات مورد نیاز از جدول کاربران استخراج می شود.

بعد از کامل کردن جدول توسط دانشجو مقدار اولیه  'بررسی'  در فیلد status  قرار میگیرد . با توجه به رای مسئول خوابگاه این مقدار تغییر می کند.

در صورت پذیرش  'پذیرش'  و در صورت رد شدن  'رد'  را می گیرد.

همچنین مقدار 'شروع'به فیلد stage  داده می شود که نشان دهنده مرحله ی بررسی می باشد.

در واقع این فیلد به این جهت در نظر گرفته شده است که چندین مسئول این درخواست را کنترل می کند.

بعد از رای مسئول در صورت پذیرش این مقدار همان عنوان مسئولیت مسئول را می گیرد در واقع این امر حکم ارسال درخواست به مسئول بعدی می باشد.

جدول مربوط به مرخصی تحصیلی:

این جدول توسط دانشجو و از طریق فرم درخواست مرخصی تحصیلی پر می شود.

فیلدهای این جدول به شکلی در نظر گرفته شده اند که بر طرف کننده نیاز مسئولین جهت کنترل این امر باشد.

CREATE TABLE vacation (

                        stu_id VARCHAR( 15 )  PRIMARY KEY  NOT NULL ,

                        num INT ,

                        year VARCHAR( 10 ) NOT NULL ,

                        term INT ,

status VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'بررسی',

stage  VARCHAR( 10 ) NOT NULL CHARACTER SET utf8                     COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL DEFAULT 'شروع'

 

                        )

کلید اصلی این جدول Stu_idمی باشد. با این کلید اطلاعات مورد نیاز از جدول کاربران استخراج می شود.

بعد از کامل کردن جدول توسط دانشجو مقدار اولیه  'بررسی'  در فیلد status  قرار میگیرد . با توجه به رای مسئول خوابگاه این مقدار تغییر می کند.

در صورت پذیرش  'پذیرش'  و در صورت رد شدن  'رد'  را می گیرد.

همچنین مقدار 'شروع'به فیلد stage  داده می شود که نشان دهنده مرحله ی بررسی می باشد.

در واقع این فیلد به این جهت در نظر گرفته شده است که چندین مسئول این درخواست را کنترل می کند.

بعد از رای مسئول در صورت پذیرش این مقدار همان عنوان مسئولیت مسئول را می گیرد در واقع این امر حکم ارسال درخواست به مسئول بعدی می باشد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26