شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش دوم (نرمال سازی )

جدول کاربران:

وجود جدول کاربران برای ورود به سیستم الزامی است . اما با افزایش اطلاعات موجود در این جدول

می توان از افزونگی و بروز انومالی جلوگیری کرد.

با توجه به نیاز داشتن  اطلاعات دانشجو در هر یک از فرم های درخواست برای کنترل مسئول  می توان

 این اطلاعات را از جدول مربوط به کاربران گرفت ودیگر نیازی به قرار دادن این اطلاعات به صورت

 جداگانه در تمام جداول نیست.

در صورت درج اطلاعات دانشجو در هر یک از جداول درخواست ها می توان در نظر داشت اگر لازم

 باشد اطلاعات دانشجو تغییر کند باید این اطلاعات در تمام جداول بروز شود که نیاز به دقت است زیرا

 ممکن است اطلاعات مربوطه در بعضی از جداول تغییر نکند  در این صورت برای دانشجو اطلاعات

متفاوتی خواهیم داشت.

اگر تمام اطلاعات مربوط به دانشجو از یک منبع یعنی جدول کاربران برای تمام قسمت های مورد نیاز

 تامین شود برای تغییر اطلاعات دیگر با مشکل مواجه نیستیم.

جدول خوابگاه ها :

همان طور که گفته شد در این جدول تمام اطلاعات مورد نیاز هر یک از خوابگاه ها ذخیره می شود.

در کنترل امور خوابگاه پس از پذیرش درخواست دانشجو اطلاعات مربوط به خوابگاه باید در اختیاردانشجو قرار گیرد .

می توان اطلاعات مربوط به خوابگاه  را همراه هریک از درخواست ها قرار داد .این در حالتی است که این اطلاعات از قبل در جدول خوابگاه ها وجود داشته ونیازی به ان نبود حال باید در نظر داشت هر خوابگاه به دانشجویان متعددی تعلق می گیرد و اطلاعات ان باید در سطر درخواست هر یک ذخیره شود این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که ما خواسته باشیم اطلاعات مربوط به خوابگاه را تغییر دهیم مثل: تلفن

در این حالت باید این تغییرات در تمام سطرهای که دانشجو مربوط به خوابگاه می شود نیز تغییر کند.

این مشکلات را می توان با گرفتن اطلاعات مربوطه از جدول خوابگاه ها وذخیره ی کلید اصلی این جدول 'که مشخصه هر خوابگاه می باشد 'در هر سطر درخواست مرتفع کرد.

جدول مدیریت خوابگاه ها :

برای مدیریت خوابگاه نیازمند به امار اعضای استفاده کننده از خوابگاه هستیم.

واین امار باید لحظه به لحظه کنترل شود تا مدیریت خوابگاه در مسیر صحیح خود انجام گیرد.

این امار از اطلاعات موجود در این جدول تولید و لحظه به لحظه چک می شود. در واقع این جدول لیست افراد متقاضی و پذیرفته شده را ذخیره می کند.

در ضمن هر دانشجو پس از ارسال تقاضا باید مدام وضعیت درخواست خود را چک کند تا در صورت نیاز اقدام نماید واز پاسخ مسئولین مطلع شود .

لیست افراد رد شده را نیز در جدول قرار می گیرد تا کاربر از این پاسخ مطلع شود اما می تواند با ویرایش درخواست خود تقاضای پی گیری مجدد نماید.

همان طور که گفته شد مدیر خوابگاه نیاز به اطلاعات شخصی دانشجو دارد چون تعداد تقاضا ها زیاد است علاوه بر فضا، مدیریت این اطلاعات نیز در صورت ذخیره تمام انها در جدول دچارمشکل می شود در نتیجه برای رفع مشکل فقط شماره دانشجویی دانشجو در جدول قرار می گیرد و مسئول اطلاعات لازمه را از جدول کاربران دریافت می کند.

دانشجو نیز نیازمند اطلاعاتی از خوابگاه می باشد چون تعداد تقاضا ها زیاد است علاوه بر فضا، مدیریت این اطلاعات ، در صورت ذخیره تمام انها در جدول دچارمشکل می شود در نتیجه برای رفع مشکل فقط شماره خوابگاه در جدول قرار می گیرد و دانشجویان اطلاعات لازمه را از جدول خوابگاه دریافت می کند.

جدول مدیریت ودیعه مسکن:

هر دانشجو پس از ارسال تقاضا باید مدام وضعیت درخواست خود را چک کند تا در صورت نیاز اقدام نماید واز پاسخ مسئولین مطلع شود. به این منظور اطلاعات درخواست دانشجویان با تغییرت لازمه در این جدول قرار می گیرد.

در ضمن با توجه به مرحله ای بودن روند بررسی این تقاضا (منظور کنترل شدن توسط چندین مسئول می باشد)اطلاعات باید از یک مسئول به مسئول دیگر منتقل شود.

همچنین هر مسئول نیاز به داشتن اطلاعاتی از دانشجو می باشد که برای کنترل تقاضا الزامی است چون تعداد تقاضا ها زیاد است علاوه بر فضا، مدیریت این اطلاعات نیز در صورت ذخیره تمام انها در جدول چارمشکل می شود در نتیجه برای رفع مشکل فقط شماره دانشجویی دانشجو در جدول قرار می گیرد و مسئول اطلاعات لازمه را از جدول کاربران دریافت می کند.

جدول حذف ترم:

دانشجو نیاز به دنبال کردن روند بررسی خواسته خود است تا در صورت نیاز اقدام لازم را انجام دهد واز پاسخ مسئولین مطلع شود. به این منظور اطلاعات درخواست دانشجویان با تغییرت لازمه در این جدول قرار می گیرد.

در ضمن با توجه به مرحله ای بودن روند بررسی این تقاضا (منظور کنترل شدن توسط چندین مسئول می باشد)اطلاعات باید از یک مسئول به مسئول دیگر منتقل شود.

همچنین هر مسئول نیاز به داشتن اطلاعاتی از دانشجو می باشد که برای کنترل تقاضا الزامی است چون تعداد تقاضا ها زیاد است علاوه بر فضا، مدیریت این اطلاعات نیز در صورت ذخیره تمام انها در جدول چارمشکل می شود در نتیجه برای رفع مشکل فقط شماره دانشجویی دانشجو در جدول قرار می گیرد و مسئول اطلاعات لازمه را از جدول کاربران دریافت می کند.

جدول وام ازدواج:

هر دانشجو پس از ارسال تقاضا باید مدام وضعیت درخواست خود را چک کند تا در صورت نیاز اقدام نماید واز پاسخ مسئولین مطلع شود. به این منظور اطلاعات درخواست دانشجویان با تغییرت لازمه در این جدول قرار می گیرد.

در ضمن با توجه به مرحله ای بودن روند بررسی این تقاضا (منظور کنترل شدن توسط چندین مسئول می باشد)اطلاعات باید از یک مسئول به مسئول دیگر منتقل شود.

همچنین هر مسئول نیاز به داشتن اطلاعاتی از دانشجو می باشد که برای کنترل تقاضا الزامی است چون تعداد تقاضا ها زیاد است علاوه بر فضا، مدیریت این اطلاعات نیز در صورت ذخیره تمام انها در جدول چارمشکل می شود در نتیجه برای رفع مشکل فقط شماره دانشجویی دانشجو در جدول قرار می گیرد و مسئول اطلاعات لازمه را از جدول کاربران دریافت می کند.

جدول مدیریت انتقال دائم:

داشجو نیاز به دنبال کردن روند بررسی خواسته خود است تا در صورت نیاز اقدام لازم را انجام دهد واز پاسخ مسئولین مطلع شود. به این منظور اطلاعات درخواست دانشجویان با تغییرت لازمه در این جدول قرار می گیرد.

در ضمن با توجه به مرحله ای بودن روند بررسی این تقاضا (منظور کنترل شدن توسط چندین مسئول می باشد)اطلاعات باید از یک مسئول به مسئول دیگر منتقل شود.

همچنین هر مسئول نیاز به داشتن اطلاعاتی از دانشجو می باشد که برای کنترل تقاضا الزامی است چون تعداد تقاضا ها زیاد است علاوه بر فضا، مدیریت این اطلاعات نیز در صورت ذخیره تمام انها در جدول چارمشکل می شود در نتیجه برای رفع مشکل فقط شماره دانشجویی دانشجو در جدول قرار می گیرد و مسئول اطلاعات لازمه را از جدول کاربران دریافت می کند.

جدول مربوط به مرخصی تحصیلی:

دانشجو نیاز به دنبال کردن روند بررسی خواسته خود است تا در صورت نیاز اقدام لازم را انجام دهد واز پاسخ مسئولین مطلع شود. به این منظور اطلاعات درخواست دانشجویان با تغییرت لازمه در این جدول قرار می گیرد.

در ضمن با توجه به مرحله ای بودن روند بررسی این تقاضا (منظور کنترل شدن توسط چندین مسئول می باشد)اطلاعات باید از یک مسئول به مسئول دیگر منتقل شود.

همچنین هر مسئول نیاز به داشتن اطلاعاتی از دانشجو می باشد که برای کنترل تقاضا الزامی است چون تعداد تقاضا ها زیاد است علاوه بر فضا، مدیریت این اطلاعات نیز در صورت ذخیره تمام انها در جدول چارمشکل می شود در نتیجه برای رفع مشکل فقط شماره دانشجویی دانشجو در جدول قرار می گیرد و مسئول اطلاعات لازمه را از جدول کاربران دریافت می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26