شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش 2-2-1 اضافه کردن خوابگاه

در این بخش ما امکان اضافه کردن خوابگاه حذف ویا ویرایش خوابگاه را داریم.

برای این منظور ما تابع  form_room   را داریم که در زیر همرا با پارامتر هایش امده است.

form_room($do,$id,$tel,$add,$grade1,$grade2,$grade3)

$do  : عملی را که در تابع قرار است انجام گیرد را مشخص می کند.

تفکیک مراحل کامل کردن فرم با این متغییر صورت می گیرد.

بعد از پر کردن اولیه فرم این متغییر مقدار send  را می گیرد. بعد از فشردن کلید اصلاح modify را می گیرد .برای عملیات ویرایش این متغییر مقدار editرا می گیرد. برای بعد از ارسال در عملیات ویرایش مقدار modify  را می گیرد.

$id: این متغییر شماره ی خوابگاه را برمی گرداند.

$tel: شماره ی تلفن خوابگاه را بر می گرداند.

$add: ادرس خوابگاه را شامل می شود.

$grade1:ظرفیت مورد استفاده از درجه یک خوابگاه را مشخص می کند.

$grade2:ظرفیت مورد استفاده از درجه دو خوابگاه را مشخص می کند.

$grade3:ظرفیت مورد استفاده از درجه سه خوابگاه را مشخص می کند.

برای اضافه کردن خوابگاه فرم در حالت اول به صورت زیر ارائه می شود.

در این مرحله تابع مربوط به فرم به شکل زیر فراخوانی می شود.

form_room('1','','','','','','','','');

دراین مرحله نمام ورودی ها خالی می باشند و برای متغییر doمقدار 1 را قرار می دهیم.

برای مرحله بعد داریم.

 

در این مرحله تابع مربوطه به صورت زیر فراخوانی می شود.

if($_POST['sub'])

{

$info=return_roompost();

form_room('send',$info['id'],$info['number'],$info['tel'],$info['address'],$info['used'],$info['grade1'],$info['grade2'],$info['grade3']);           

}

ابتدا توسط تابع return_roompostمقادیر ارسالی توسط فرم در مرحله ی اول را دریافت می کند و در متغیر $info  قرار می دهد که یک ارایه می باشد و به صورت مناسب به عنوان پارامتر تابع به کار میرود.

در این مرحله چون در ظاهر ورودی وجود ندارد تا اطلاعات در ان قرار گیرد تا برای مرحله ی بعد ارسال شود از ورودی های مخفی استفاده می شود.

در این مرحله اطلاعات فرستاده شده برای دانشجو به نمایش در می اید و دانشجو می تواند این اطلاعات را تائید و یا تصحیح کند.

در صورت تائید این اطلاعات در جدول room  قرار می گیرد .

در مرحله ی تصحیح داریم.

در این مرحله اطلاعات ارسال شده در ورودی قرار می گیرند تا دانشجو بتواند در انها تغییراتی اعمال کند.

برای این مرحله تابع به صورت زیر فراخوانی می شود.

if($_POST['modify']  )

{

$info=return_roompost();

form_room('modify',$info['id'],$info['number'],$info['tel'],$info['address'],$info['used'],$info['grade1'],$info['grade2'],$info['grade3']);

}

 

اطلاعات ارسال شده از ورودی های مخفی در مرحله ی قبل توسط تابع return_roompostدریافت و برای تابع فرم ارسال می شود.

برای مرحله ی قبل با تائید فرم کد های زیر اجرا می شوند.

 

if($_POST['ok'])

{

$info=return_roompost();

db_room('add',$info['id'],$info['number'],$info['tel'],$info['address'],$info['used'],$info['grade1'],$info['grade2'],$info['grade3']);// functions

exit();

}

 

همانند مراحل قبل توسط تابع return_roompostاطلاعات ازسالی از فرم در متغییر $infoقرار می گیرد.

ودر ادامه این مقادیر به تابع db_roomمنتقل می شود در این تابع برای این مرحله داریم.

$sql="insert into room set

id='$id',

tel='$tel',

address='$add',

grade1='$grade1'";

grade2='$grade2'";

grade3='$grade3'";

$show='خوابگاه اضافه شد';

دستور بالا شامل کد mysql  جهت اضافه کردن خوابگاه به جدول می باشد همچنین مقدار دهی به متغیر $showکه جهت نمایش اطلاع مناسب برای خروجی می باشد.

$res=mysql_query ($sql) or die (mysql_error ());

if(!$res)

{

exit('

تغییرات اعمال نشد

 

 

');

 

}else{

exit('

'.$show.'

 

 

');

 

                        }

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26