شنبه 24 آذر 1397 | Saturday 15 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش 2-2-2 لیست خوابگاه ها و اعمال تغییرات

دراین صفحه تمام اطلاعات مربوط به خوابگاه ارائه می شود و می توان اطلاعات اولیه ی مربوط به خوابگاه را ویرایش کرد. همچنین می توان کسانی را که در این خوابگاه ساکن هستند را لیست کرد.

در فیلد لیست افراد مستقر در خوابگاه لینک موجود ما به صفحه ی می برد که لیست افرادی را که این خوابگاه را انتخاب کرده اند می برد

کد مربوط به این لینک در زیر امده است.

کلیکدر بالا شماره ی خوابگاه را در متغییر showstu   قرار می دهد و به صفحه ی admins.phpارسال می کند.

در صفحه ی مزبور برای این قسمت داریم.

if($_GET['showstu'])

$room=$_GET['showstu'];

show_stu($room);

در این قسمت شماره ی خوابگاه دریافت شده و به تابع  show_stuارسال می شود.

در این تابع داریم.

$sql1="select * from bedroom where num_bedroom='$room'";

$res=mysql_query ($sql1);

$num=mysql_num_rows ($res);

اطلاعات تمام دانشجویانی که خوابگاه مورد نظر را انتخاب کرده اند پویش می کند.تعداد دانشجویان موجود در خوابگاه در متغییر $num  قرار می گیرد.

if($num==0)

exit ("کاربری موجود نیست");

در صورتی که دانشجویی خوابگاه مزبور را انتخاب نکرده باشد با پیغام بالا از صفحه خارج می شویم.

while($row=mysql_fetch_array($res))

$info=search('user','id',$row['stu_id'],'name','family');

$inf=search('user','id',$row['stu_id'],'major','');

در ادامه اطلاعات دانشجویانی را که خوابگاه مورد نظر را انتخاب کرده بودند از طریق تابع search  پویش شده و به خروجی فزستاده می شود.

در تصویر بالا اطلاعات مربوط به دانشجویانی که خوابگاه شماره ی 123 را انتخاب کرده اند را نمایش می دهد

فیلد اخر این فرم لینکی قرار دارد که امکان حذف نام دانشجو از جدول مربوطه را دارد.

حذف درخواست توسط کد زیر اجرا می شود.

$stu=$_GET['delestu'];

$sql="select * from bedroom where stu_id='$stu'";

$res=mysql_query($sql);

ویرایش وحذف خوابگاه:

برای ویرایش خوابگاه حالت های ممکن همانند حالت اضافه کردن خوابگاه می باشد ابتدا فرم به صورتی که اطلاعات هر ورودی در ان قرار می گیرد به مسئول ارائه می شود و مسئول می تواند انرا تصحیح کند .

در این قسمت اطلاعات از جدول استخراج شده و در ورودی مناسب قرار می گیرد. این عمل توسط  تابع return_room($id)دریافت می شود و تابع مربوط به فرم خوابگاه ها به صورت زیر فراخوانی می شود.

form_room('edit',$info['id'],$info['number'],$info['tel'],$info['address'],$info['used'],$info['grade1'],$info['grade2'],$info['grade3']);

پس از ارسال صحت اطلاعات پرسیده می شود و در صورت تائید باید اطلاعات جدول به روز شود.

برای این مرحله کدهای زیر مود استفاده قرار می گیرند.

db_room('update',$info['id'],$info['number'],$info['tel'],$info['address'],$info['used'],$info['grade1'],$info['grade2'],$info['grade3']);

ابتدا توسط تابع return_roompost()اطلاعات ارسالی از فرم دریافت و در ارایه ی $infoقرار می گیرد و به صورت مناسب برای  تابع db_roomفرستاده می شود

در تابع مذکور دستور mysql  به صورت زیر می باشد.

if(@ereg($do,'update'))

{

ابتدا کنترل می کند تا متغییر $doمقدار مورد نظر را بگیرد تا در این مرحله وارد شود

$sql="update room set

tel='$tel',

address='$add',

grade1='$grade1',

grade2='$grade2',

grade3='$grade3'

where id='$id'";

$show='تغییرات اعمال شد';

}

در بالا هم دستور مناسب مشخص می شود و هم پیام مناسب برای نمایش در خروجی اماده می شود.

در بالا ابتدا کنترل می کند تا در صورت تغییر ظرفیت درجات از مقدار ظرفیت پر شده کمتر باشد در این صورت پیام مناسب را صادر می کند و عملیات انجام نمی شود.

 

if($_GET['delete'])

; {

بعد از فشردن لینک حذف شماره ی خوابگاه دریافت شده و به تابع delete_roomsارسال می شود.

$sql="select * from bedroom

where num_bedroom='$id'";

$res=mysql_query($sql);

$num=mysql_num_rows($res);

ابتداباید مطمئن شویم خوابگاه خالی باشد تا اطلاعات دچار مشکل نشود.

ابتدا لیست تمام کسانی که خوابگاه مشخص شده را انتخاب کرده اند را استخراج وتغداد ان ها را مشخص می کند.

if(!$num==0)

{

exit('

خوابگاه خالی نمی باشد و برای حذف باید خالی باشد

 

 

اگر تعداد موارد استفاده شده از خوابگاه مخالف صفر باشد پیغام می دهد که خوابگاه خالی نمی باشد و عملیات متوقف می شود.

در غیر این صورت دستور زیر اجرا می شود.

$sql="delete from room where id='$id'";

$res=mysql_query($sql)or die(mysql_error());

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26