شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1- تعریف هوش تجاری‏

در زمینه هوش تجاری تعاریف متعددی ارائه شده است که در ادامه به برخی از انها اشاره می‌شود:

 • هوش تجاری به فرایند تبدیل داده‌های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی اطلاق می‌گردد که به تصمیم‌گیرندگان سازمان کمک می‌کند تا تصمیمات خود را سریع‌تر و بهتر گرفته و بر اساس اطلاعات صحیح عمل نمایند.
 • هوشتجاریعبارتستازبعد وسیعیازکاربردهاوفناوریبرایجمع‌اوریدادهودانشجهتتولیدپرس‌و‌جودرراستایانالیزسازمان‌هابه منظوراتخاذتصمیمات تجاری دقیق  وهوشمند. داده‌هاباورودبه سیست هوش تجاری،موردپردازش  قرار گرفت هوتبدیل به دانش می‌شوند، سپس دانش به دستامدهموردتحلیل قرارگرفته و ازنتایج تحلیلیان دید کلی نسبت به سازمان پیدامی‌شودکه براساس مدیران تصمیمات لازم رااتخاذمی‌کنندواعمال یبرایبهبودعملکردسازمانانجاممی‌دهند. ازایندیدگاهاطلاعاتابتدایی موجود،قادربهپاسخگوییبهاینسؤالهستند: "درسیستمچهاتفاقیافتاده‌است؟"باپردازشاطلاعات موجودمی‌توانبهاینسؤالپاسخداد: "ایناتفاقچرارخداده‌است؟"ودرنهایتباتصمیمیکهمدیران اتخاذمی‌کنند،می‌توانپیش‌بینیکرد: "چهاتفاقیخواهدافتاد؟"

شکل 1-1- هوش تجاری

 
 • هوش تجاری عبارت است از مدیریت کسب‌و‌کار که شامل سیستم‌ها و فناوری‌هایی است که به منظور گرداوری، دسترسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات درباره عملیات شرکت می‌باشد. این سیستم به مدیران کمک می‌کند تا دانش گسترده‌تری از عوامل مؤثر در عملیات شرکت -مانند معیارهای اندازه‌گیری فروش، تولید و عملیات داخلی- را در اختیار داشته باشند، همچنین انها می‌توانند به اتخاذ تصمیم‌های تجاری بهتر کمک نمایند.
 • هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه به عنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی مطرح شده‌است، این معماری بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به مدیران جهت اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن کمک می‌کند.
 • هوش تجاری، یک سیستم جدید، برنامه نرم‌افزاری یا یک پروژه مستقل نیست بلکه یک چارچوب کاریشامل فرایندها، ابزار و فناوری‌های مختلف است که برای تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش مورد نیاز هستند. با استفاده از دانش به دست‌امده، مدیران سازمان می‌توانند بهتر تصمیم‌گیری کنند و با طرح برنامه‌های عملی برای سازمان، فعالیت‌های تجاری را به صورت مؤثرتری انجام دهند.
 • هوش تجاری امروزه ابزار قدرتمندی را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد که به انها در شناخت بهتر مشتریان و تهیه کنندگان کمک شایانی می‌کند. همچنین با کمک ان می‌توان کارایی عملیات داخلی یک سازمان را تعیین کرد. سیستم‌های هوش تجاری موجب ایجاد بهبود در کارایی تجاری سازمان‌ها از طریق استفاده صحیح و پیشرفته از اطلاعات مربوط به مشتریان، تهیه کنندگان و عملیات تجاری داخلی سازمان‌ها می‌شوند.
 • مفهوم هوش تجاری در ابتدا خیلی ترسناک به نظر می‌رسد: بانک‌های اطلاعاتی بسیار حجیم و پراکنده باید با گروه‌های مختلف کارمندان سازمان به صورت سحرامیزی ترکیب شوند! ولی عملا می‌توان ان را در یک جمله تعریف کرد: هوش تجاری چیزی نیست مگر فرایند بالابردن سود‌دهی سازمان در بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده‌های موجود در سازمان.

در مجموع می‌توان هوش تجاری را از منظر‌های مختلف تعریف نمود، البته هر یک دارای ویژگی‌های به خصوصی است:

•منظر مدیریتی:

 • تصحیح و پیاده‌سازی فرایند تصمیم‌گیری مدیران که در انها دانشی بر پایه دقیق‌ترین و جامع‌ترین اطلاعات واقعی سازمان، ایجاد می‌شود.
 • استفاده از دانش ایجاد شده برای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مسائل ساخت‌یافته، نیمه ساخت‌یافته و غیر ساخت‌یافته
 • افزایش توانایی مدیر در اعمال تصمیمات استراتژیک

•منظر معماری و فرایندهای سازمانی:

 • هوش تجاری یک Frameworkاست.
 • بستری برای حرکت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش با ایجاد ارزش افزوده برای سازمان
 • تمرکز بر فرایندهای تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریتی در سازمان
 • افزایش کارایی سازمان با توجه به بخش‌هایی مانند پرسنل مجرب، اطلاعات پنهان تجاری، کاهش فرایندهای اضافی و...
 • اتحاد و یکپارچگی فرایندهای سازمان

•منظر تجاری:

 • ایجاد برتری رقابتی با استفاده از ابزارهای قدرتمند تحلیل رقبا
 • نظارت[1]هوشمند تعامل با مشتریان و شرکای تجاری
 • نظارت هوشمند بازار و شناسایی تغییرات اتی ان
 • فرایند بالابردن سود‌دهی سازمان در بازار رقابتی

•منظر فناوری:

 • یک سیستم هوشمند
 • ایجاد بستر فنی و معماری مناسب جهت گسترش و استفاده بهینه از منابع
 • استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در راستای شناسایی، جمع‌اوری، پردازش و نتیجه‌گیری و نمایش داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در سازمان
 • مبتنی بر انبار داده‌ها و پایگاه داده‌های عملیاتی
 • در تعامل با بسیاری از سیستم‌های کامپیوتری دیگر
 • مبتنی بر پردازش تحلیلی برخط

به کمک هوش تجاری می‌توان کاوش اطلاعات، انالیز و تحلیل انها را ساده نمود و به تصمیم‌گیرندگان در هر رده یک سازمان این اجازه داده می‌شود تا در هر کجا و هر زمان به اسانی به اطلاعات دسترسی داشته و انها را تحلیل نمایند.

در واقع هوشتجاری یکیازشاخه‌هایدریایبیکرانفناوریاطلاعات استو  بادامنهوسیعیازتکنیک‌ها،ابزارهاوبرنامه‌هایکاربردی (ازقبیلپردازشتراکنشبرخط، پردازشتحلیلیبرخط،پایگاهدادهتحلیلی،داده‌کاوی،سیستم‌هایتصمیم‌یارهوشمند،سیستممدیریت دانش،مدیریتزنجیرهتأمین،مدیریتارتباطبامشتریوبرنامه‌ریزیمنابعسازمان) درارتباطمی‌باشدوهدف انارتقایکیفیتعملیاتوتحلیل اناست. علاوهبراینهوشتجاریفرایندتبدیلداده‌هابهاطلاعات است،به گونه‌ایکهسازمانتجاریراقادربهانالیزاطلاعاتمی‌نمایدتابتواندباکسببینشودرکصحیح، نیازمندی‌هایهمهدی‌نفعانسیستمرامدنظرداشتهباشد.


[1]Monitoring 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26