پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2- اهداف زیر ساختی هوش تجاری

برخیاهدافمهمزیرساختی هوشتجاریدرسازمان،مربوطبهایجادیکبستر،چارجوبو معماریباثبات،قابلگسترش،تعامل‌پذیرومنعطفاستکهامکانبه‌کارگیریفناوری‌هاینوینتجاریرادر سازمانفراهممی‌کند. باتوجهبهمواردفوق،می‌توانگفتکهاحساسنیازبهوجودیکسیستمهوشتجاریدرسازمانبرایاولین باردرسطوحبالایمدیریتیاحساسمی‌شودوازبالایهرمساختارسازمانیبهبخش‌هایزیرینمنتقل می‌گردد. مهم‌ترینعملکرد یکمدیر،تصمیم‌گیریاست. فرایندتصمیم‌گیریمی‌تواندبهسهبخشکلیتقسیم شودکهعبارتنداز:

  • دسترسی،جمع‌اوریوپالایشداده‌هاواطلاعاتموردنیاز
  • پردازش،تحلیلونتیجه‌گیریبراساسدانش
  • اعمالنتیجهونظارتبرپیامدهایاجرایان

درهریکازمواردفوق،سازمان‌هایقدیمیکهازهوشتجاریاستفادهنمی‌کنند،دارایمشکلاتیهستندکه اغلببهدلیلحجیم‌بودنداده‌ها،پیچیدگیتحلیل‌هاوناتوانیدرردگیریپیامد‌هاییکه در مورد انها تصمیمگرفتهشده،به وجودمی‌ایند. هوشتجاریباکمکبهحلمشکلاتفوق،بهدلیلساختاریکهدرسازمان اعمال می‌کند، فرصت‌هایجدیدیبرایسازمان بهوجودمی‌اورد.

سیستم‌های کاربردی هوش تجاری سازمان‌ها را قادر می‌سازند تا با اگاهی بیشتری تصمیم‌گیری نموده و مزیت رقابتی را برای شرکت ایجاد می‌نمایند. به عنوان مثال یک شرکت با استفاده از این سیستم‌ها، اطلاعات و شاخص‌های محیط پیرامون را مقایسه نموده و همچنین اینده روند کارها را در زمینه فعالیت خود پیش‌بینی می‌کند.

سیستم‌های کاربردی هوش تجاری به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا روند تغییرات را در بازار سهام، تغییرات در رفتار مشتریان و الگوهای مصرف، اولویت‌های مشتریان، توانایی‌های شرکت و در نهایت وضعیت شرکت را تجزیه و تحلیل کنند. همچنین به تحلیلگران و مدیران برای تنظیم پاسخ به روند تغییرات نیز کمک می‌نماید و نیز به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا ثبات و پایداری بیشتری را ایجاد کنند و فرایند تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها را که نتایج بهتری دارد جایگزین تصمیم‌گیری برمبنای حدس و گمان در فعالیت‌های تجاری نمایند. به علاوه ارتباط بین واحد‌ها را افزایش داده، فعالیت‌ها را هماهنگ می‌کند و شرکت‌ها را برای پاسخ سریع‌تر به تغییرات تجهیز می‌نماید.

زمانی که سیستم‌های هوش تجاری به طور مناسب و صحیح طراحی و با فرایند‌های شرکت منطبق شده باشند و از سوی دیگر اطلاعات ان برای تصمیم‌سازی قابلیت استفاده داشته باشد، قادر خواهد بود تا عملکرد شرکت را بهبود دهد. دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع، سرمایه مهمی برای هر شرکت محسوب می‌شود، این موضوع سرعت تصمیم‌گیری‌ها را افزایش داده و رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.

ارائه خدمات به مشتریان به عنوان یک موضوع رقابتی، شرکت‌ها را ملزم به داشتن اطلاعات به روز و دقیق در مورد اولویت‌ها و نیاز های مشتریان می‌کند تا بتواند به سرعت، خودشان را با تغییر تقاضاها در بازار وفق دهند.

هوش تجاری شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعاتی را در مورد روند فعالیت‌ها در بازارجمع‌اوری کنند و تغییر در تولیدات یا خدمات مورد انتظار مشتریان را پیش بینی نمایند. همچنین این سیستم‌ها به مدیران کمک می‌کند تا از فعالیت‌های شرکت رقیب مطلع شوند.

برای کارکرد موثر سیستم های هوش تجاری، شرکت‌ها باید سیستم‌های مکانیزه مطمئنی داشته باشند تا بتوانند براساس سطوح مختلف سازمانی دسترسی به انبار داده‌ها را براساس سطح استفاده‌کنندگان یعنی کارمند، مدیر یا مدیر اجرایی تعیین کنند. به علاوه این سیستم‌ها نیاز به ظرفیت کافی برای اطلاعات و برنامه‌ای برای ذخیره و نگهداری داده‌ها دارند.

نرم‌افزار‌هایی که توسط تحلیلگران هوش تجاری تولید می‌شود امکان جمع‌اوری و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از داده‌های بدون ساختار را مانند معیارهای اندازه‌گیری تولید و تهیه گزارش‌هایی مانند امارهای فروش، گزارش از خدمات ارائه شده و تعداد مشتریان انصراف داده، فراهم می‌نمایند. هر کدام از شرکت‌های ارائه کننده خدمات هوش تجاری به طورمعمول سیستم‌های متفاوت و خاص خود را تولید می‌کند.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26