شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4- سیستم پردازش تحلیلی برخط OLAP

جمع‌اوریدادهازسطحیکسازمانبهمنظوراستفادهدر فرایندتصمیم‌گیریکاربرانانسازمانازمسائلمهم مطرحدرفناوری‌هایهوشتجاریاست. پردازش تحلیلیبرخطبهعنوانسیستمپشتیبانتصمیم‌گیری، وظیفهشناختنیاز‌هایتحلیلیکاربرانوتحلیل مجموعهعظیموناسازگاریدادهرابرعهدهدارد.

پردازشتحلیلیبر‌خطیکیازقابلیت‌هایهوشتجاری استکهبررسیودست‌کاریتعاملیحجمگسترده‌ایاز دادهراازچشم‌انداز‌هایگوناگونپشتیبانیمی‌کند.

یکیازچالش‌هایمطرحپیشرویسازمان‌ها ارائهسیستم‌هاییاستکهبهکاربراندانشاجازه تصمیم‌گیری‌هایاستراتژیکوتاکتیکیبراساساطلاعات متحدشدهبدهند. اینسیستم‌هایپشتیبانتصمیم‌گیریکهسیستم‌های پردازشتحلیلیبرخطنامیدهمی‌شوندبهکاربراندانش اجازهدست‌کاریمستقیم،سریعوقابلانعطافداده‌های عملیاتیبهمنظورفراهمکردندیدتحلیلیمی‌دهند. انواعسیستم‌هایپردازشتحلیلیبرخطعبارتنداز: چند‌بعدی،رابطه‌ایومختلط. بهطورکلیاینسیستم‌هایتحلیلیبر‌خطبایداز نیازهایتحلیلیپیچیدهتصمیم‌گیرندگانپشتیبانی کنند، دادهرااز زوایایگوناگون بعد‌هایتجاری تحلیلکنندوازتحلیل‌هایپیچیدهمجموعهبزرگیازداده‌هایورودی درسطحاتمیک پشتیبانیکنند. دریکسازمانداده‌هامعمولادرمنابعداده‌ایمختلفو غیرسازگارباهمپراکنده‌اند. بخشیازروندپیاده‌سازی پردازشتحلیلیبرخطاستخراجداده‌هاازمنابعگوناگونو سازگارکردنانهابایکدیگراست. سازگارکردنبهاین ترتیباستکهمعناییکدادهدریکانباردادهبامعنای اندادهدرتمامانبارهایدیگرمطابقتداشتهباشد.

فناوری OLAPنامی است که به طیف گسترده‌ای از تکنیک‌ها اطلاق می‌شود، این تکنیک‌ها شامل روش‌هایی برای مرتب‌کردن، پرس‌و‌جو و تحلیل داده‌ها است همچنین شامل قالب‌های گزارش‌گیری و واسط کاربر نیز هست. این فناوری ابزار‌ها و مفاهیمی را ارئه می‌کند که به وسیله انها امکان انجام یک تحلیل موثر و دلخواه بر روی هر نوع داده‌ای فراهم می‌گردد. برای این فناوری می‌توان چندین ویژگی به شرح زیر بر شمرد:

مدل چند‌بعدی داده‌ها امکان دسترسی کاربر به منابع مختلف داده، عملکرد ثابت هنگامی که حجم‌داده‌ها افزایش می‌یابد، معماری سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده، امکان سرویس‌دادن به چند کاربر به‌طور همزمان، پشتیبانی از تعداد نامحدود بعد و سطح تجمیع. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26