شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-4- عملیات بر روی حجم‌های داده‌ای
  • Up(یا Drill-Up): این عمل با بالا رفتن در ساختار سلسله‌مراتبی یک بعد در حجم داده‌ای یا با کاهش‌دادن بعد، یک مجموعه با جزئیات کمتر ایجاد می‌نماید. بالا رفتن در ساختار سلسله‌مراتبی به معنای حذف قسمتی از جزئیات است برای مثال اگر قبلا بعد زمان بر حسب روز بوده ان را با بالا رفتن در ساختار سلسله‌مراتبی بر حسب هفته (و یا ماه) در می‌اوریم.
  • Drill-Down: بر عکس عمل Roll-Upاست و از موقعیتی با جزئیات داده‌ای کم به جزئیات زیاد می‌رود. این کار با پایین امدن در ساختار سلسله‌مراتبی (به سمت جزئیات بیشتر) یا با ایجاد ابعاد اضافی انجام می‌گیرد.
  • Slice: با انتخاب و اعمال شرط بر روی یکی از ابعاد یک Subcubeبه شکل یک برش دو بعدی (در حالتی که سه بعد داشته باشیم) ایجاد می‌کند، این عمل در واقع انتخاب زیر مجموعه‌ای از داده‌های انبار داده در یک شرایط خاص است.
  • Dice: با انتخاب قسمتی از ساختار سلسله مراتبی بر روی دو یا چند بعد یک Subcubeایجاد می‌نماید. Sliceو Diceمثالی از کم کردن بعد هستند.
  • Pivot(یا Rotating): تغییر نحوه نمایش حجم داده‌ای که شامل تعویض جای دو بعد یا اضافه کردن یک بعد دیگر به ساختار چند‌بعدی است.
  • Ranking: سلول هایی را باز‌می‌گرداند که در بالا یا پایین شرط خاصی واقع هستند مثلا ده محصولی که بهترین فروش را داشته‌اند.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26