شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-11-3- پنج عملکرد براى مدیریت در برابر چالش‌هاى زنجیره تامین

بسیارى از فناوری‌ها و ابزارها در بهبود راهکارهاى زنجیره تامین مورداستفاده قرار مى‌گیرد. دامنه پیاده‌سازى فناوری، راه‌‌هاى جدیدى را براى تغییرساختار سازمانى و اطلاعات براىسازماندهى باز می‌کند. براى رسیدن به کارایى و اثربخشى در مدیریت زنجیره تامین پنجعملکرد را براى مدیریت وجود دارد که این پنج وظیفه تا اندازه‌اى عاملى براىسازماندهى است.مهارت واثربخشى مدیریت زنجیره تامین به صلاحیت و درستى این پنجعملکرد وابسته خواهدبود.

 • ساختار شرکاى زنجیرهتامین: طراحى زنجیره تامین بر اساس کارایى که بر روى عوامل استراتژیک و با توجهو نیازمندى‌هاى مشترى براى طراحى زنجیره تامین است، پایه‌ریزی‌شده‌، به‌طورى‌کهمحدوده محصولات موجود، سرویس‌ها، محصولات جدید یا بخش مشتریان را پوشش مى‌دهد، به این مفهوم که در دوره طولانى، کیفیت محصولات براى ادامه رقابت، باید توسعه و بهبود بیابد، همچنین یکپارچگى زنجیره تامین، میزان رقابت‌پذیرى سازمان را تعیین خواهدکرد.
 • پیاده‌سازى ارتباطات مشارکتى: این بخش به انواع مشارکت‌هاىضرورى براى شرکت اشاره مى‌کند. این عملکرد ارتباطات زنجیره تامین را به مشارکت باعوامل خارج از شرکت گسترش مى‌دهد. هر تغییرى در زنجیره تامین باید به اطلاع شرکابرسد و در کل زنجیره پیاده شود. در این قسمت عملیات پشتیبان فرایندهاى زنجیرهتامین بیان مى‌شوند:
 • سازماندهى تغییرات و نقش عملکردها در تغییرات زنجیرهتامین
 • فرایند مشارکتى براى طراحى مجدد زنجیره تامین
 • اجراى ارزیابى‌ها ونقش انها
 • جایگاه عملکرد مدیریت زنجیره تامین درون شرکت
 • طراحى زنجیره تامین براى سوددهى استراتژیک: مدیریت زنجیره تامین، مشارکت موثرعوامل خارج از شرکت را ایجاب مى‌کند. اما ارتباط هر شرکت با شرکت‌هاى خارج از انبسیار مشکل‌زا است. در مورد شرکا دقت به موارد زیر ضرورى است:
 • مرکز رقابت: هدفمدیریت زنجیره تامین و انتخاب شرکا چه تاثیرى بر اهداف رقابتى دارد؟
 • انگیزهشرکا
 • ساختار شرکا
 • اطلاعات مدیریت زنجیره تامین: نقشسیستم‌هاى اطلاعاتى را در اصلاح زنجیره تامین نباید نادیده گرفت. تغییرات سیستمى باید تغییراتفرایندها و استراتژى شرکت را تحت‌الشعاع قرار دهد:
 • عناصر سیستم زنجیرهتامین
 • نواورى تکنولوژیکى
 • استفاده از وابسته‌هاى نرم‌افزارى
 • مشکلات موجود در مراحل پیاده‌سازى
 • کاهش هزینه زنجیرهتامین: شاخص اصلى بهبود زنجیره تامین، کاهش هزینه است. این کوشش‌‌ها براىاستراتژى‌ها و سیاست‌هاى کارایى انجام مى‌شود. پنج دلیل اصلى هزینه‌بر بودن این سیستم‌ها عبارت‌انداز:
 • عدم وضوح فرایند زنجیره تامین
 • تغییرات رویه‌هاى داخلى و خارجى شرکت
 • ضعف موجود در طراحى تولید
 • وجود اطلاعات ناقص براى تصمیم‌گیرى
 • ضعفحلقه‌هاى زنجیره در ارتباط میان شرکای زنجیره تامین

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26