جمعه 31 شهریور 1396 | Friday 22 nd of September 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-12-1- تعریف مدیریت دانش

تعاریفبسیارومتنوعازمدیریتدانشارائهشده‌استکهدراینمیانبهمواردذیلاشارهمی‌شود:

مدیریتدانشعبارتاستازتولیددانشکهبهدنبالتفسیر،توزیعوکاربرددانش،حفظوپالایشدانشایجادمی‌گیرد.

مدیریتدانشفرایندانتقادیدانشدرجهتبراورده‌کردن نیازهایموجودبرای شناساییواستخراجدارایی‌های دانشموجودوتوسعهفرصت‌هایجدیدمی‌باشد.

مدیریتدانشعبارتاستازبهره‌برداریوتوسعهدارایی‌هایدانشییکسازماندرجهتتحققاهدافسازمان. دانشیکهمدیریتمی‌شودشاملهردونوعدانشعینیوذهنی است. مدیریتاین دانششاملتمامفرایندهایمرتبطباشناسایی،اشتراکوتولیددانشاست. اینامرمستلزمنظامیبرایتولیدو نگهداریازمخازندانشاست، همچنینترویجوتسهیلاشتراکدانشویادگیریسازمانی مورد نیاز است. سازمان‌هایموفقدر مدیریتدانش،دانشرایکسرمایهسازمانیدانستهوارزش‌هاوقوانینسازمانیراجهتپشتیبانیازتولیدواشتراکدانشتوسعهمی‌دهند.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26