شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-12-1- تعریف مدیریت دانش

تعاریفبسیارومتنوعازمدیریتدانشارائهشده‌استکهدراینمیانبهمواردذیلاشارهمی‌شود:

مدیریتدانشعبارتاستازتولیددانشکهبهدنبالتفسیر،توزیعوکاربرددانش،حفظوپالایشدانشایجادمی‌گیرد.

مدیریتدانشفرایندانتقادیدانشدرجهتبراورده‌کردن نیازهایموجودبرای شناساییواستخراجدارایی‌های دانشموجودوتوسعهفرصت‌هایجدیدمی‌باشد.

مدیریتدانشعبارتاستازبهره‌برداریوتوسعهدارایی‌هایدانشییکسازماندرجهتتحققاهدافسازمان. دانشیکهمدیریتمی‌شودشاملهردونوعدانشعینیوذهنی است. مدیریتاین دانششاملتمامفرایندهایمرتبطباشناسایی،اشتراکوتولیددانشاست. اینامرمستلزمنظامیبرایتولیدو نگهداریازمخازندانشاست، همچنینترویجوتسهیلاشتراکدانشویادگیریسازمانی مورد نیاز است. سازمان‌هایموفقدر مدیریتدانش،دانشرایکسرمایهسازمانیدانستهوارزش‌هاوقوانینسازمانیراجهتپشتیبانیازتولیدواشتراکدانشتوسعهمی‌دهند.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26