جمعه 28 مهر 1396 | Friday 20 th of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-12-2- اهداف مدیریت دانش
  • ایجادمخازندانش: اطلاعاتودانشراذخیرهمی‌کند. بهشکلمستندمخازنرامی‌تواندرسهمقولهدسته بندی کرد:
  • انهاییکهدارایدانشبرونیهستندمانندهوشرقابتی
  • انهاییکهدارایدانشساختاریافتهدرونیهستندمانندگزارش‌هایتحقیقاتیومنابعبازاریابیمبتنیبرمحصول مانندتکنیک‌هاوروش‌ها
  • انهاییکهشاملدانشغیررسمی،درونیوذهنیهستند.
  • فراهم‌کردنامکاندسترسبهدانشوبه‌کارگیریروش‌هاییدرجهتارتقایدسترسیبهدانشوتسهیلانتقالان میانافراد: دراینجاتاکیدبرایجادارتباط،پیوند،دسترسی،انتقالواستفادهازفناوری‌هاییچوننظام‌های ویدئوکنفرانس،ابزارهایاشتراکوشبکه‌هایارتباطاتدوربردمی‌باشد.
  • بهبودوارتقای محیطدانشی:به اینترتیبمحیطبرایتولید،انتقالواستفادهموثرترازدانشنقشهدایت‌گریراخواهد داشت. اینمورد شاملقوانینوارزش‌هایسازمانیکهمرتبطبادانشاست،می‌باشد.
  • مدیریتدانشبهعنوانیکداراییودرکارزشدانشبرایسازمان: برای بعضی از منابع داده می‌توان ارزش تعیین کرد مانندفناوری‌هاییکهدارایارزشبالقوه هستند،پایگاهدادهمشتریانوفهرست‌هایتفصیلیکهنمونه‌هاییازدارایی‌هایذهنیسازمان‌هامی‌باشند.


 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26