یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-معرفی مختصر سیستم

شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای که توسط مدیر اداره می شود دارای وظایفی است. این وظایف که توسط بخش های مختلف شرکت اجرا می شوند برای اهداف خاصی تعیین شده اند. بخشهای اصلی شرکت که زیر نظر مدیر فعالیت می کنند عبارتند از: بخش طرح و نظارت، بخش بازرسی، بخش خدمات مشترکین و بخش بهره برداری.

بخش بهره برداری که در این پروژه روی ان تکیه شده دارای واحدهای تعمیرات زمینی، تعمیرات هوایی، بالانس، نوسازی، روشنایی معابر می باشد. در ادامه مطالب در صفحات بعد وظایف مربوط به هر یک از این واحدها توضیح داده شده است.

در شکل 1-1 در صفحه بعد فلوچارت سازمانی سیستم و واحدهای مربوط به بخش بهره برداری نشان داده شده است.

شکل1-1- فلوچارت سازمانی سیستم

شکل1-1- فلوچارت سازمانی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26