یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2- نمودار Sequence

ما برای توضیح بهتر use caseهای خود می­توانیم برای انها نمودارهایی ترسیم کنیم. نمودار Sequence(توالی) یکی از ان نمودارها می باشد.

نمودار Sequenceیکی از نمودارهای Interactionمی باشد که روندی در یک use caseرا مرحله به مرحله نشان می­دهد. نمودار Sequenceبرای نشان دادن جریان عملیات در یک use caseبر حسب زمان استفاده می­شود. این نمودار زمانی مفید است که کسی بخواهد روند منطقی یک سناریو را مشاهده کند.

در شکلهای صفحات بعدی نمودارهای Sequenceمربوط به چند واحد نرم افزار رسم شده است. در شکل 2-3 نمودار Sequenceواحد بالانس، در شکل 2-4 نمودار مربوط به واحد نوسازی و درشکل 2-5 نمودار Sequenceواحد مدیریت مشاهده می شود. نمودار Sequenceبقیه واحدها شبیه واحد نوسازی است، با این تفاوت که کاربر به جای انتخاب واحد نوسازی واحد مربوطه را وارد می کند.

  شکل2-3-  نمودارsequence   برای واحد بالانس

شکل2-3-  نمودارsequence   برای واحد بالانس 

شکل2-4-  نمودارsequence   برای واحد نوسازی

شکل2-4-  نمودارsequence   برای واحد نوسازی 

شکل2-5-  نمودارsequence   برای واحد مدیریت

شکل2-5-  نمودارsequence   برای واحد مدیریت 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26