یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش اول معرفی جداول

در پایگاه داده این برنامه از جداول زیر استفاده شده است.

1- جدول مشخصات ترانس (T_trans) شامل فیلدهای زیر: 

- تاریخ ثبت

-  ادرس

- نوع مصرف

- نوع ترانس

- سایز کابل رابط

- تعداد فیدر

- کد ترانس

- قدرت

کلید اصلی در این جدول کد ترانس می باشد.

2- جدول مشخصات پایه (T_pole)شامل فیلدهای زیر: 

- تاریخ ثبت

- ادرس

- ارتفاع

- کشش

- جنس

- نوع روشنایی

- تعداد فیدر

- کد پایه

کلید اصلی در این جدول کد پایه می باشد.

 

3-جدول عملیات (T_opera) شامل فیلدهای زیر:

- نام عملیات

- کد عملیات 

4- جدول کالاهای مصرفی (T_lot) شامل فیلدهای زیر:

- نام کالا

- کد کالا 

5- جدول ثبت (T_sabt) شامل فیلدهای زیر:

- تاریخ

- ادرس

- نام عملیات

– کد عملیات

- نام کالا

- کد کالا

- شماره پایه

– کد ترانس

- کد 

6- جدول (T_save)شامل فیلدهای زیر:

- تاریخ

- ادرس

- نام عملیات

– کد عملیات

- نام کالا 

کد کالا

- شماره پایه

– کد ترانس 

 

7- جدول ذخیره پیامهای مدیر (T_mail) شامل فیلدهای زیر:

- Mail

 - num 

 

8- جدول ناحیه (T_nahieh) شامل فیلدهای زیر:

- کد ناحیه

- نام ناحیه

کد ناحیه در این جدول کلید اصلی است. 

9- جدول منطقه (T_mantaghe)شامل فیلدهای زیر:

- کد منطقه

- نام منطقه

- کد ناحیه

کد منطقه در این جدول کلید اصلی است. 

10- جدول بخش (T_bakhsh)شامل فیلدهای زیر:

- کد بخش

-  نام بخش

 - کد منطقه 

11- جدول بلوک (T_block) شامل فیلدهای زیر:

- کد بلوک

- نام بلوک

- کد بخش

کد بلوک در این جدول کلید اصلی است. 

12- جدول (Login) شامل فیلدهای زیر:

- نام

- username

- password

کد بلوک در این جدول کلید اصلی است. 

13- جدول اشخاص (T_personal) شامل فیلدهای زیر:

- نام

- نام خانوادگی

- کد پرسنلی

- سمت

- واحد

کد پرسنلیدر این جدول کلید اصلی است.

جداول sabtو کالا و اشخاص و عملیات بصورت شکل 3-1 با هم ارتباط دارند: 

شکل3-1- ارتباط بین جدول ثبت با جدولهای

شکل3-1- ارتباط بین جدولثبت با جدولهای  

جداول 8،9،10 و11 برای ادرس دهی بصورت شکل 3-2  با هم ارتباط یک به یک دارند: 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26