یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل چهارم – امکانات نرم افزار

در این نرم افزار صفحه پیش فرض Default.aspxمی باشد. نرم افزار از 6 بخش تشکیل شده است که هر بخش مربوط به یکی از واحدهاست. Unit1واحد مدیریت است که شامل زیر بخشهای مشاهده پیامهای دریافتی، اصلاحات دریافتی پایه ها؛ اصلاحات دریافتی ترانسها و تغییر رمز عبور می باشد.Unit2واحد بالانس است که شامل زیر بخشهای ثبت عملیات جدید، ویرایش عملیات، ثبت اطلاعات بارگیری ترانسها، مشاهده گزارشات محاسباتی، مشاهده مشخصات ترانس، تهیه گزارش، ارسال پیام برای مدیر و تغییر رمز عبور می باشد.Unit3مربوط به واحد نوسازی است و زیر بخشهای ان عبارتند از: ثبت عملیات جدید، ویرایش عملیات، ارسال پیام برای مدیر، تغییر رمز عبور.Unit4مربوط به واحد تعمیرات هوایی شامل زیر بخشهای ثبت عملیات جدید، ویرایش عملیات، ارسال پیام برای مدیر، تغییر رمز عبور می باشد. Unit5 واحد تعمیرات زمینی است شامل زیر بخشهای ثبت عملیات جدید، ویرایش عملیات، ارسال پیام برای مدیر، تغییر رمز عبور.Unit6مربوط به واحد روشنایی معابر با زیر بخشهای ثبت عملیات جدید، ویرایش عملیات، ارسال پیام برای مدیر، تغییر رمز عبور می باشد.

وب فرم اولیه این برنامه شامل یک Loginمطابق شکل 4-1 می باشد. هر یک از پرسنل نام کاربری و کلمه عبور مربوط به خود را دارد که در صورت صحیح وارد کردن ان می تواند وارد برنامه شود.

شکل 4-1- صفحه پیش فرض نرم افزار

شکل 4-1- صفحه پیش فرض نرم افزار

تا زمانی که نام کاربری و کلمه عبور بطور صحیح وارد نشود هیچکدام از Link Buttonهای منوی اصلی فعال نمی شود و کاربر نمی تواند وارد سیستم شود.

وقتی نام کاربری و کلمه عبور صحیح وارد شد، فرمی بصورت شکل 4-2 نمایش داده می شود:

شکل 4-2- صفحه خوش امد گویی

شکل 4-2- صفحه خوش امد گویی

این تابع یک تاریخ میلادی ( که تاریخ جاری سیستم است) را گرفته و تاریخ شمسی را به صورت رشته بر می گرداند. پارامتر دیگر تابع متغیر  Boolean shortdateاست که اگر در وضعیت trueباشد خروجی تابع به صورت روز/ماه/سال واگر در وضعیت falseباشد خروجی به صورت نام روز عدد روز نام ماه عدد سال می باشد مانند دوشنبه 25 شهریور 1388

حالا کاربر می تواند از منوی اصلی یکی از واحدها را انتخاب کند. برای مثال اگر کاربر وارد واحد مدیریت شود وب فرم شکل 4-3 نشان داده می شود.

شکل 4-3- وب فرم مربوط به واحد مدیریت

شکل 4-3- وب فرم مربوط به واحد مدیریت

مدیر می تواند پیامهای دریافتی از پرسنل را مشاهده کند. پیامهای مدیر که در جدول T_Mailدر پایگاه داده ذخیره شده و وقتی که Link Buttonمشاهده پیامهای دریافتی فشرده شود در فرم شکل 4-4 متن پیامها دیده می شود.

کل 4-4- وب فرم مربوط به پیامهای دریافتی مدیر

شکل 4-4- وب فرم مربوط به پیامهای دریافتی مدیر

حال اگر در منوی اصلی واحد بالانس انتخاب شود صفحه ای مطابق شکل 4-5نمایش داده می شود.

شکل 4-5- وب فرم مربوط به واحد بالانس

شکل 4-5- وب فرم مربوط به واحد بالانس

در این فرم با انتخاب ثبت عملیات جدید فرمی مطابق شکل 4-6 نمایش داده می شود. در این فرم ادرس شامل ناحیه، منطقه، بخش و بلوک است. که کاربر هر کدام را از جدول مربوطه که در فصل سوم توضیح داده شد انتخاب می کند.

شکل 4-6- وب فرم مربوط به ثبت عملیات جدید

شکل 4-6- وب فرم مربوط به ثبت عملیات جدید       

در فرم ارسال پیام برای مدیر کاربر پیام خود را در TextBoxتعبیه شده روی فرم شکل8-4 می نویسد. با فشردن کلید ارسال این متن در جدول T_mailذخیره شده و هنگامی که مدیر فرم مشاهده پیامهای دریافتی را باز می کند با loadشدن فرم، برنامه متن را از پایگاه داده خوانده و درTextBoxقرار می دهد.

شکل 4-8- وب فرم مربوط به ارسال پیام برای مدیر

شکل 4-8- وب فرم مربوط به ارسال پیام برای مدیر

شکل 4-9- وب فرم مربوط به واحدنوسازی

شکل 4-9- وب فرم مربوط به واحدنوسازی

در شکلهای 4-10و 4-11 وب فرم واحدهای تعمیرات هوایی و تعمیرات زمینی نشان داده شده است.

شکل 4-11- وب فرم مربوط به واحد تعمیرات زمینی

شکل 4-11- وب فرم مربوط به واحد تعمیرات زمینی 

در شکل 4-12 وب فرم مربوط به واحد روشنایی معابر دیده می شود.

شکل 4-12- وب فرم مربوط به واحد روشنایی معابر

شکل 4-12- وب فرم مربوط به واحد روشنایی معابر

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26