یکشنبه 6 مهر 1399 | Sunday 27 th of September 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست- نصب نرم افزار روی یک دایرکتوری مجازی در IIS:

تمام ساب دایرکتوری ها در دایرکتوری (C:InetpubWWWROOT) Homeبرای کاربران قابل دسترسی هستند. برای مثال اگر داخل ان دایرکتوری مفروضی به نام Testوجود داشته باشد؛ C:InetpubWWWROOTToolبه صورت زیر قابل دستیابی است:

http://localhost/test

با ایجاد دایرکتوری مجازی می توان از دایرکتوری هایی استفاده کرد که الزاماً ساب دایرکتوری در دایرکتوری Homeوب سایتنیستند. خصوصاً این روش هنگامیکهاز چندین سرور استفاده می کنیم ارزش خودش را نشان می دهد.

شکل پ1- تنظیم دایرکتوری Homeدر IIS

برای ایجاد یک دایرکتوری مجازی بایدInternet  Service  Manager را اجراکنیم. روی دکمه Actionاز نوار ابزار بالای صفحه ایتم Newو سپس Virtual  Directoryرا انتخاب کنیم. اینکار را با کلیک راست روی ایتم Default Web Siteهم می توان انجام داد. در صفحه خوش امد گویی ظاهر شده روی Nextکلیک می کنیم. در صفحه بعد نام دلخواهی را وارد میکنیم.

در صفحه بعدی موارد امنیتی مشخص شده اند که پیش فرض انها  برای سایت ما کافی هستند.

شکل پ2- نحوه شروع کردن ویزارد ایجاد دایرکتوری مجازی

شکل پ2- نحوه شروع کردن ویزارد ایجاد دایرکتوری مجازی

شکل پ4- مشخص کردن مکان فیزیکی دایرکتوری مجازی

شکل پ4- مشخص کردن مکان فیزیکی دایرکتوری مجازی 

شکل پ5- تعیین موارد امنیتی مرتبط با دایرکتوری مجازی

شکل پ5- تعیین موارد امنیتی مرتبط با دایرکتوری مجازی

راه دیگری هم برای انجام این کار وجود دارد:

با استفاده از Windows  Explorerدایرکتوری را که می خواهیم بعنوان دایرکتوری مجازی مشخص نماییم، انتخاب کنیم. از منوی فایل گزینه Propertiesرا انتخابمی کنیم.

سپس بر روی Tabمربوط به web  sharingکلیک کرده و نرم افزار تحت وبمان را که میخواهیم دایرکتوری مجازی برای ان ایجاد کنیم انتخاب می کنیم. روی گزینه Shareکردن فولدر کلیک کرده و در صفحهEdit Alias   نام دلخواهی را مشخص نموده و همچنین موارد امنیتی را انتخاب میکنیم. سپس روی Okکلیک می کنیم. حذف این دایرکتوری مجازی هم در

 Internet Service Managerامکان پذیر است. فقط کافی است روی ان کلیک راست کرده و  Deleteرا انتخاب کنیم. حذف ان خود فایلها را حذف نمی کند.

شکل پ6- نحوه دیگر ایجاد دایرکتوری مجازی

شکل پ6- نحوه دیگر ایجاد دایرکتوری مجازی

تنظیم Default Document  درIIS  :

هنگامی که کاربری به وب سایت ما مراجعه می کند و صرفاً  مسیر یک دایرکتوری را مشخص کند بدون نوشتن نام صفحه  درخواستی در صورت مشخص کردنDefault document   در IISبه این صفحه پیش فرض فرستاده می شود.

در IISمی توان صفر تا تعداد زیادی فایل را برای انجام اینکار مشخص  و انتخاب کرد. اگر IISفایلی را پیدا نکرد یک خطا را به کاربر  نمایش می دهد و اگر امکان Browsingدایرکتوری را فعال کرده باشیم بجای Errorلیست دایرکتوری ها و فایل ها نمایش داده می شوند.

بهتر است از نامهای استاندارد زیر برای مشخص کردن این سند پیش فرض استفاده کرد Index.htm,  Default aspxو مانند اینها برای تنظیم این موارد Internet Service Managerرا اجرا می کنیم پنجره خواص Default websiteرا انتخاب کرده و Tabایی به نام Documentرا انتخاب می کنیم. Enable  default  documentرافعال کرده و نامهای پیش فرض را اصلاح می کنیم.

گزینه دیگری که در Tabمربوط به Documentدر صفحه خواصDefault websiteوجود دارد، Document footerاست. بوسیله اینکار می توان به تمام اسناد روی سایت خود یک پاورقی اضافه کرد. فرمت ان هم باید HTMLباشد مانند Copyright 2003 

شکل پ7- مشخص کردن سند پیش فرض یک وب سایت

شکل پ7- مشخص کردن سند پیش فرض یک وب سایت

متوقف کردن و راه اندازی مجدد یک وب سایت

گاهی از اوقات لازم است برای انجام عملیاتی مانند نگهداری تهیه پشتیبان و یا ویروس یابی سایت را متوقف کرد. متوقف کردن وب سایت در ارتباط تمام کاربران با سایت بصورت انی مؤثر است. Pauseکردن هم میسر است. این حالت سایت را متوقف نمی کند اما از فعالیتهای جدید جلوگیری می کند.

برای وب سایت های بسیار پرکار و پر مشغله مدیر سایت بهتر است ابتدا این کار را انجام دهد و سپس سایت را متوقف کند. با استفاده از برنامه های ASP.NETدلایل زیادی برای متوقف کردن یا Pauseکردن یک وب سرور وجود ندارد.

شکل پ8- نحوه راه اندازی و یا متوقف کردن یک وب سایت

شکل پ8- نحوه راه اندازی و یا متوقف کردن یک وب سایت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26