شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-2- Windows Workflow Foundation

 

این معمول است که هر نرم افزار که بعضی از انواع فرایندها را تکمیل می کند، با چند مرحله که یکی بعد از دیگری با یک مرتبه تعریف شده انجام می دهد. اما چرا یک پشتیبانی صریح از ایجاد این نوع از فرایندها انجام نشود؟ هدف WFدقیقا انجام همین مهم است. یک برنامه کاربردی که با WFایجاد می شود از یک یا چند جریان کار تشکیل شده است، که هر کدام از ان ها شامل چندین فعالیت هستند. یک فعالیت جریان کار برای اولین بار توسط موتور زمان اجرای WFاجرا می شود و مرتبه اجرا توسط  خود جریان کار تعیین می شود. با مهیا کردن مستقیم پشتیبانی برای برنامه های مبتنی فرایند[1]، WFمی تواند پروسه ایجاد و نگهداری برنامه ها را اسان کند. تصویر زیر اجزای اصلی WFرا نشان می دهد. یک جریان کار از فعالیت ها ساخته شده است و با استفاده از موتور زمان اجرا[2]،  اجرا می شود. این اجرا به مجموعه ای از سرویس های زمان اجرا بستگی دارد، به وسیله WFمهیا می شود، اجازه ماندن در یک مرحله را می دهد، اجرا را پیگیری می کند و مانند ان را انجام می دهد. همه این اجراها درون بخشی از میزبان است، که می تواند هر بازه ای از فرایندهای ویندوز باشد از یک برنامه دسکتاب[3]ساده تا سرورهای با قابلیت مقیاس پذیری. برای تطبیق دادن درخواست های متفاوت که به وسیله میزبان های متفاوت و یا برنامه هایی با انواع متفاوت تحمیل می شود، سرویس های زمان اجرای WFاگر نیاز باشد می توانند جایگزین شوند.

شکل ‏2 2- اجزای اصلی

شکل ‏2‑2- اجزای اصلی Workflow Foundation

 

در تصویری که نشان داده شده است، جریان های کاری می توانند با استفاده از Workflow Foundation Designerایجاد شوند. این ابزار درون نسخه Visual Studio 2005به بعد اجرا می شود. این ابزار یک محیط گرافیکی را برای سازماندهی فعالیت ها در جریان های کاری مهیا می کند. یک فعالیت دقیقا یک کلاس است، البته ممکن است جریان های کار را فقط با کدنویسی ایجاد کند و نیازی به ابزار های گرافیکی نیست. اگرچه که یک جریان کار می تواند از هر فعالیتی که یک گسترش دهنده انتخاب کند، استفاده کند، WFیک کتابخانه فعالیت پایه[4]را مهیا می کند. کتابخانه فعالیت پایه شامل یک تعداد از فعالیت های بنیادی، شامل موارد زیر است:

  • IfElse: اجرای فعالیت هایی شامل دو یا چند مسیر ممکن بر اساس اینکه کدام شرط برقرار می شود.
  • While: اجرای تکراری یک یا چند فعالیت تا زمانی که یک شرط درست باشد.
  • Sequence: یک گروه از فعالیت ها را در یک زمان با مرتبه تعریف شده اجرا می شود.
  • Parallel: دو یا چند گروه از فعالیت ها را به طور موازی اجرا می شود.
  • Code: یک قطعه تعریف شده از کد اجرا می شود.
  • Listen: برای یک یا مجموعه ای از رویدادها منتظر می ماند، سپس یک یا چند فعالیت وقتی این رویدادها اتفاق بیافتد اجرا می شوند.
  • InvokeWebService: یک وب سرویس را فراخوانی می کند.
  • Policy: اجازه می دهد قوانین تجاری قابل اجرا و تعریف شده از یک WF(مهیا کننده موتور قوانین)استفاده کنند.

WFمی توانددو نوع از انواع جریان کار را ایجاد کند:

  • Sequentialworkflows: که فعالیت ها را در یک مرتبه تعیین شده اجرا می کند. یک جریان کار ترتیبی می تواند شامل IfElse، Whileو فعالیت های دیگر باشد.
  • Statemachineworkflows: که یک ماشین حالت متناهی را تکمیل می کند. این نوع از جریان کار می تواند همچنین شامل IfElse، Whileو فعالیت های دیگر باشد، اما بستگی به اجزای دیگری مانند مرحله[5]، برای نمایش دادن مراحل و گذارها[6]دارد.

این بسیار مهم است بدانید که WFبه تنهایی یک برنامه جریان کار کامل نیست. درعوض برای گسترش دهندگان یک پایه واساسی را مهیا می کند تا نرم افزارهای بر مبنای جریان کار را ایجاد نمایند و به خاطر اینکه هر فرایند ویندوز بتواند میزبان ان باشد،WFمی تواند با دیگر تکنولوژی ها ترکیب شود تا سرویس های جریان کار را مهیا کند. WSS 3.0دقیقا همین است و بنابراین مرحله بعد برای فهمیدن پشتیبانی مایکروسافت از جریان های کاری بشری، فهمیدن اساس این تکنولوژی است.[1]Process-Oriented

[2]Runtime Engine

[3]Desktop

[4]Base Activity Library

[5]State

[6]Transition

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26