جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-3- ترکیب WF و WSS

 

به عنوان یک توضیح ساده، موتور زمان اجرای WFمی تواند با هر فرایند ویندوز میزبانی شود. WSS 3.0  از مزایای ان استفاده می کند، به عنوان یک میزبان برای این موتورعمل می کند. یک یا چند قالب جریان کار، که شامل کدی باشند که جریان کار خاصی را تعریف کند، می تواند روی یک سرور نصب شود. کاری که انجام می دهد، یک ارتباط می تواند بین یک قالب خاص و یک کتابخانه سند لیست یا نوع محتوا ایجاد شود. این قالب بنابراین می تواند به وسیله موتور زمان اجرای WF(که به وسیله WSSمیزبانی می شود) بارگذاری و اجرا شود. شکل زیر چگونگی این رویداد را نشان می دهد.

شکل ‏2 3- چگونگی ترکیب WF و WSS

شکل ‏2‑3- چگونگی ترکیب WFو WSS

شبیه همه جریان های کاری WF، بر پایه WSS 3.0بر روی سرویس های موتور زمان اجرای WFاست. برای بهتر شدن پشتیبانی، جریان های کاری توسط WSSمیزبانی می شوند، اگرچه نسخه 3.0 بعضی از این سرویس های ایجاد شده را جا به جا می کند. سرویس های پایای استاندارد WFمی توانند اصلاح شوند، برای مثال برای نشان دادن مرحله یک جریان کار پایا که به اسناد یا ایتم ها لینک شده است.

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26