پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-4-1- چگونه شیرپوینت را برنامه ریزی کنیم؟

اهداف سازمانی، تصور و حوزه راهکار با MOSSرا تعیین کنید.

این برنامه ریزی در سازماندهی دو مرحله به شما کمک می کند :

 • یک مرحله : تعیین انواع وب سایت هایی که سازمان نیاز دارد، خصوصیات هر سایت و اثر متقابل سایت ها که اهداف محصول شما را ایجاد می کند.
 • و دیگر اینکه : یک مجموعه کاربرگ[1]توسعه خواهید داد که به شما در تعیین جزئیات هر سایت و خصوصیات مورد نیازش کمک می کند.

این کاربرگ به شما کمک می کند که اطلاعاتی مانند موارد زیرثبت کنید .

 • سایت ها و سلسله مراتب سایت ها
 • ارتباطات بین سایت ها
 • خصوصیات سایت ها
 • سفارشی سازی سایت ها

بهتر است که در مدت پر کردن کاربرگ ها، سایت تان و خصوصیات تصمیمات برنامه ریزی را داخل یک سند طراحی مفهومی، یکی کنید که :

 • اهداف راه حلی که شما برنامه ریزی می کنید را تعیین کنید .
 • پیاده سازی راه حل را توصیف کنید .
 • فراهم کردن داده، فلوچارت ها، مثال و تصویر ها  و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی کردن توسعه راه حل .

در مرحله دوم برنامه ریزی مجموعه ای از کاربرگ ها را  توسعه خواهید داد که به تعیین پیاده سازی توسعه شما و گرفتن یک سری از تصمیمات برنامه ریزی توسعه کمک خواهد کرد .

کاربرگ ها کمک می کنند که اطلاعاتی نظیر اطلاعات زیر  را ثبت کنید:

 • طراحی توسعه[2]
 • توپولوژی های فیزیکی[3]
 • طراحی پایگاه داده[4]
 • طراحی امنیتی[5]
 • توافقات سطح سرویس[6]

در طول پر شدن کاربرگ، تصمیمات برنامه ریزی توسعه تان را داخل سند تخصصی یکی کنید که :

 • تعیین نیازهای سخت افزاری
 • شرح طراحی سیستم فیزیکی
 • فراهم اوردن داده، دیاگرام و دیگر اطلاعات مفید برای تیم پیاده سازی توسعه

بعد از اینکه سایت ها و خصوصیاتشان را طرح ریزی کردید و توسعه را طرح ریزی کردید، حال  نوبت به  فرایند پیاده سازی توسعه MOSS 2007 می رسد.

شکل ‏2 9- فرایند پیاده سازی و توسعه شیرپوینت

شکل ‏2‑9- فرایند پیاده سازی و توسعه شیرپوینت

جدول ‏2‑5- کاربرگ تعیین سایت های MOSS 2007

کاربرگ تعیین سایت های Microsoft® Office SharePoint® Server 2007

تهیه شده توسط:

 

تاریخ:

 

 

جریان کارها

فرم ها

مدیریت سوابق یا اسناد

یکپارچگی هوش تجاری

شخصی سازی

محدوده جستجو

سفارشی سازی

کاربران

هدف

نام سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]worksheet

[2]Deployment Design

[3]Physical Topologies

[4]Database Design

[5]Security Design

[6]Service-level agreements

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26