شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-6-2- بومی سازی، ترجمه نیست.

شیرپوینت 2007 سریع ترین و موفق تریننرم افزار شرکت مایکروسافت است. تقریبا همه شرکت های کوچک تا بزرگ به نوعی به اینفناوری نیاز دارند. در کشور ما به دلیل وجود نداشتن بسته زبان فرسی استانداردمشکلاتی برای استفاده از این فناوری به وجود امده است

بومی سازی شیرپوینت شامل دو بخش است:

  1. فناوری افزودن یک زبان جدید و تولید بسته زبانفارسی
  2. بومی سازی تعداد زیادی فایل متنی با حجم بسیار زیاد

قسمت اول منحصرا توسط شرکتمایکروسافت و با استفاده از ابزارهای رسمی این شرکت امکان پذیر است. ولی قسمت دومبومی سازی بیش از 50 فایل متنی که هر کدام شامل چند هزار جمله می باشد و توسط هرشرکتی با اختصاص دو نفر کارشناس در مدت سه ماه کاری امکان پذیر است. ولی لازم استکه نکات بسیار مهم زیر در این خصوص رعایت شوند.

لازم است واژه انتخاب شدهبرای یک مفهوم، همه جا عینا تکرار شود.اگر در قسمت های مختلف واژههای مختلفی به کار برده شود، کاربران هنگام استفاده سرگردان خواهند شد، و حتی درموارد زیادی نرم افزار درست عمل نخواهد کرد، به عنوان مثال وقتی شما یک مفهوم را دررابط کاربر و در زیرساخت فرایندها، متفاوت به کار ببرید، سیستمدر اجرای جریان کاری مرتبط با مشکل مواجه خواهد شد. اشکالزدایی این موارد نیز بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن است. ما قسمت های مختلف را درمراحل مختلف بومی سازی می کنیم و مدت زمانی را به عیب یابی و استفاده عملی از نرمافزار صرف می کنیم و سپس بومی سازی قسمت دیگر را اغاز می کنیم. به همین خاطر گماردندو نفر برای تایپ سه ماهه و ترجمه این فناوری به هیچ وجه توصیه نمی شود.

تشکیل مجموعه واژگان وهماهنگی این بانک با مجموعه استاندارد مایکروسافت. لازم استاصطلاحات و مجموعه واژگان انتخاب شده در پایگاه داده مطابق با استاندارد رسمی شرکتمایکروسافت نگهداری شود و ایده ال است که این مجموعه واژگان با مجموعه واژگاناستاندارد ایجاد شده برای ویندوز ویستا و افیس 2007 هماهنگ باشد.

نمی شود و نباید بیش از حدفارسی را پاس داشت. خیلی از قسمت ها لازم است از واژگان اصلی باحروف فارسی استفاده شود و در صورتی که از ترجمه کلمات استفاده شود، مفهوم فنی عبارتاز دست خواهد رفت و استفاده از رابط کاربر دشوار خواهد شد. همچنین به دلیل ریشه داربودن زبان عربی در زبان فارسی، بعضی از قسمت ها لازم است از واژگان عربی استفادهشود.

بومی سازی صفحات باید بر اساسمفهوم و کاربرد ان صفحه انجام شود. روش بومی سازی ما، ترجمه صفحاتو کاربردهای مختلف این فناوری با شناخت کامل مفهوم و کاربرد ان صفحه می باشد. اینروش بومی سازی زمان لازم برای تولید محصول نهایی را بسیار طولانی خواهد کرد و درعین حال کیفیت محصول تضمین خواهد شد.

ترجمه وفادارانه و کلمه بهکلمه توصیه نمی شود. ترجمه وفادارانه نوعی از ترجمه است که درشرایطی که مترجم مفهوم یا کاربرد عبارات را نمی شناسد، متن را کلمه به کلمه و باوفاداری به جایگزینی کلمات ترجمه می کند. این روش ترجمه برای نرم افزارهای بسیارحجیم چون شیرپوینت به هیچ و جه توصیه نمی شود و نتیجه این نوع ترجمه به هیچ وجه قابلاستفاده نیست. هیچ تیم یا گروهی نمی تواند ادعا کند که مفهوم کلیه قسمت ها و فناوریهای مرتبط شیرپوینت را شناخته است، چرا که اجرای پروژه های وسیع تجربه 6 سال گذشتهماست و همچنان مفاهیم و قسمتهای ناشناخته ای از این فناوری برای ما وجود دارد،بنابراین نهایت وفاداری ماست که قسمت هایی را که نمی شناسیم به صورت انگلیسی باقیمی گذاریم. البته این موارد به هیچ وجه در رابط کاربر نیست و بیشتر قسمت هایمدیریتی و تنظیمات تخصصی را شامل می شود.

بومی سازی مفهومی و با در نظرداشتن رابط کاربر. قسمتهای اصلی رابط کاربر باید با دقت بسیار زیادبومی سازی شود. عبارات با توجه به مفهوم و کاربرد انتخاب می شوند، گاهی اوقات حتیلازم است طول عبارت و خروجی ان در رابط کاربر برای زیبایی بیشتر در نظر گرفته شود،بسیاری موارد واژه انتخاب شده اصلا ترجمه عبارت نیست بلکه مفهوم ان با توجه بهکاربرد ان قسمت است. گاهی برخی واژگان به منظور زیبایی و سهولت کاربرد، حذف میشوند، گاهی معادل لاتین یا ایکون مناسب برای ان انتخاب می شود. این بومی سازیمفهومی در طول اجرای پروژه های عملیاتی در حال تکمیل شدن است و همواره بر کیفیت انافزوده خواهد شد.

زبانفارسی باید با استاندارد مایکروسافت به این فناوری افزوده شود.بسیاری از شرکت هایی که اخیرا فارسی سازی این فناوری را شروع کرده اند، زبانانگلیسی یا عربی این فناوری را تغییر داده اند. یعنی روی کد منطقه 1033 یا 1025 کارمی کنند. در صورتی که لازم است کد منطقه 1065 که مربوط به زبان فارسی است بااستاندارد شرکت مایکروسافت به این فناوری افزوده شود. این موضوع به خصوص وقتی اهمیتپیدا می کند که محصولاتی بر مبنای این فناوری تولید می شوند. امکان یا محصول تولیدشده یک زبان روی زبان دیگر قابل استفاده نخواهد بود. این موضوع در اینده استفاده ازاین فناوری و برقراری ارتباط بین محصولات تولید شده توسط شرکت های مختلف بسیاراهمیت خواهد داشت و لازم است همه شرکت ها روی کد 1065 و مجموعه واژگان استانداردزبان فارسی کار کنند.[1]

محصول فارسی ساز تولید شده، تمامی ویژگی های مطرح شده در بالا را دارد.[1]http://www.sharepointsolutions.ir/blogs/farvashan/Lists/Posts/Post.aspx?ID=5  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26