سه شنبه 20 آذر 1397 | Tuesday 11 th of December 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-7-4- شخصی‌سازی (احراز هویت کاربر و پروفایل ها)

هریکازافرادمیتوانندصفحهایشخصیبرایخودایجادکنندکهفقطاطلاعاتموردنیازخودرادرصفحه اصلیببیند. اینصفحه شخصیتغییریدرنمایعمومیصفحهبرایسایرکاربرانایجاد نمیکند.و کاربران این امکان را دارند که محتوای محرمانه یا غیر محرمانه در سایت خود ایجاد کنند.

بااینامکانمیتواناطلاعات کلیدیهرشخصنظیرمهارت‌ها،تجارب،همکارانومدیرانرابرایهرشخصنمایش داد.

تنظیم‌هایمتنوعاینبخشکنترلمناسبیدرخصوصاینکهچهاطلاعاتیبهچه اشخاصینمایشدادهشودرادراختیارمی‌گذارد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26