شنبه 2 تیر 1397 | Saturday 23 rd of June 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-7-9- ارائه سرویس های سازمانی
 1. بهبود در تهیه نسخ پشتیبان

 قابلیت پشتیبان گیری در تمام سطوح سایت ها و محتویات که قابل پشتیبان گیری و بازیابی به راحتی و در محیطی کاربرپسند امکان پذیر است.

 1. بهبود در کنترل و مدیریت دسترسی ها و تفویض اختیار[1]

در سایت های شیرپوینت به صورت پیش فرض سه سطح دسترسی: دسترسی کامل[2]، دسترسی همکاری[3]، دسترسی خواندن[4]و همچنین سه گروه شیرپوینت به صورت پیش فرض وجود دارد، که شامل اعضای سایت[5]، بازدید کنندگان سایت[6]، مالکان سایت[7]می باشد. می توان سطوح دسترسی و گروه های موجود را تغییر داد و یا مجوزها و یا گروه های جدیدی را تعریف نمود. هر یک از این گروه ها به طور پیش فرض دارای یک سری مجوزها می باشند و با اضافه شدن کاربر به گروه، مجوز های گروه به کاربر اختصاص داده می شود. می توان کاربران را بسته به سطح دسترسی مورد نظر در گروه ها طبقه بندی نمود.

همیشه یکی از اولین سوالاتی که در مورد شیرپوینت پرسیده می شود امکان لایه بندی و پیکربندی سطوح دسترسی است که تبدیل به یکی از دغدغه های مدیریتی در سازمان ها شده است. واقعیت این است که شیرپوینت در این زمینه بسیار کامل و پیشرفته عمل می کند و از بین 32 لایه امنیتی که وجود دارد می توانید لایه امنیتی جدیدی ایجاد کنید و کاربران را در این لایه جدید قرار دهید. دسترسی به تمام قسمت های سایت با این لایه جدیدتعریف خواهد شد و به طور مثال ممکن است کاربری تنظیمات سایت را نبیند یا در قسمتایجاد امکان ایجاد موارد خاصی را داشته باشد یا در منوی سمت راست موارد خاصی راببیند ولی امکان ویرایش و تغییر ان ها را نداشته باشد و ... .

لایه های امنیتی در سه دسته مجوزهای لیست، مجوزهای سایت و مجوزهای شخصی تقسیم می شود. مثلا شما به کمک تنظیمات لایه های امنیتی شما می توانید برای کاربر خاصی تعریف کنید که نگارش های مختلف اسناد را ببیند اما نتواند ان ها را حذف کند و ... .

 1. امکان تولید و مدیریت سایت ها

شیرپوینت دارای چندین الگوی مختلف برای ایجاد سایت می باشد از جمله:

 • سایت تیمی[8]
 • سایت تهی[9]
 • محیط کاری سند[10]
 • محیط کاری جلسه[11]

این محیط کاری شامل:

 • محیط کاری جلسه ساده[12]: که شامل اعضای اصلی هستند که اجازه طرح ، سازماندهی و جهت دهی به جلسه را به عهده دارند.
 • محیط کاری جلسه تهی[13]: سایت های خالی هستند که به مدیریت جلسات تیم اختصاص داده می شوند. بایستی طبق نیازهای ویژه داخلی تیم سفارشی سازی شوند.
 • محیط کاری جلسه تصمیم گیری[14]: به کاربران اجازه بازبینی و نگهداری اسناد مربوطه را می دهد.
 • محیط کاری جلسه اجتماعی[15]: ابزارهای نقشه کشی برای موقعیت های واسطه هستند.
 • محیط کاری جلسه چندصفحه ای[16]: که شامل محیط کاری جلسه ساده و اعضای اصلی است و اجازه طرح، سازماندهی و جهت دهی به جلسه را به عهده دارند می باشد تفاوتش با ساده در داشتن صفحات چندگانه به طور پیش فرض است.
 • الگوی مدیریت مرکزی برای سایت مدیریت مرکزی: به کمک این قالب کاربران می توانند شیرپوینت را با قابلیت های بیشتری مدیریت کنند.
 • الگوی ویکی
 • الگوی وبلاگ
 1. امکان راه اندازی فرم های الکترونیکی تجاری و توسعه تعاملات اطلاعاتی[17]

امکان ایجاد فرمهای مختلف با اینفوپث[18](یکی از نرم افزارهای مجموعه مایکروسافت افیس2007) و اجرای فرایند ها و گردش این فرم ها در سازمان، امکانی است که کاربردهای زیادی را با استفاده از شرپوینت قابل اجرا می کند. با امکان فرم سرور که در شیرپوینت 2007ارایه شده است، فرمها در سمت سرور به HTML تبدیل می شوند، بنابراین فرم ها در سمت کاربر با استفاده از مرورگر وب نمایش داده می شوند.

 1. ایجاد بستری برای ارائه گزارشها و خروجی سیستمهای اطلاعاتی

این بستر برای ارائه گزارشها و خروجی سیستمهای اطلاعاتی بصورت انلاین و امکان گزارش های مدیریتی و گرافیکی با استفاده از داشبورد و KPIلیست ها ایجاد می شود.

مرکز گزارشات یکی از ابزارهای هوش تجاری مبتنی بر بانک اطلاعاتیSQLServerشرکت مایکروسافت است که از ان به منظور ایجاد، مدیریت و ارائه گزارشات ساده و پیچیده به صورت مبتنی بر وب استفاده می گردد.

مرکز گزارشات بخشی از سرور است که تحت IISاجرا می شود و اجازه می دهد که یک محیط گزارش گیری بر روی اطلاعات موجود در وب سرور داشته باشیم. با استفاده از این ابزار می توان داده های وبی را در قالب .NETبازیابی نمود.

شیرپوینتامکانایجادوتوسعه‌پرتال‌هایهوشمندیرافراهممی‌سازدکهاطلاعاتکلیدیسازمانراازمنابعاطلاعاتیمستقلگرداوریکردهوازطریقابزارهایینظیر داشبوردهایمدیریتی، KPI، وب پارتدرنمایییکپارچهارائهمیکند.

 1. جریان ‌کار و راه اندازی سیستم های بر مبنای فرایند

اضافه کردن جریان های کاری به سیستم شیرپوینت 2007 محیطی پر جاذبه و کارامد را برای سازمان ها ایجاد کرده است. کاربر می تواند از جریان های کاری استفاده نماید که فرایندهای تجاری و کاری مختص سازمان خود را بسازد و انها را به اسناد سازمانی یا لیست های موجود متصل نماید. برای ایجاد یک چرخه کاری کامل فعالیت های تجاری باید به صورت جریان های کاری در بیایند.

یک جریان کاری راهی برای سازماندهی و اجرای مجموعه ای از کار ها و فعالیت ها براساس شروط تعریف شده می باشد. شیرپوینت 2007 و جریان کار به برنامه نویسان این اجازه را می دهد که راهی برای یکپارچه سازی در شیرپوینتدر هنگامی که یک سند مسیر خود را درون سیستم طی می نماید پیاده کنند.جریان های کاری موجود در شیرپوینت این امکان را دارند که بر اساس تعاملی که از کاربر دریافت می کنند، ادامه پیدا کرده و یا متوقف شوند.

 1. یکپارچگی و تجمیع سیستم‌ها
 2. ایجاد بستر لازم برای استقرار دیگر ابزارها و سیستم های استاندارد بصورت یکپارچه

شیرپوینت محصول شرکت مایکروسافت است، بدیهی است که با دیگر سرورهای این شرکت کاملا سازگار است.

 1. توسعه سیستم ها ، فرایند ها و ... در بستر این ابزار قابل توسعه[19]

یکی از پارامترهای مهمی که سازمان باید در انتخاب یک سیستم به ان دقت کند، وجود ابزارهای توسعه و سفارشی سازی می باشد. وقتی سازمانی شروع به استفاده از یک سیستم می کند باید اطمینان داشته باشد که این سیستم نیازهای اینده سازمان را نیز پوشش می دهد و می توان نیازهای جدید سازمان را در ان محیط پیاده سازی نمود. شرپوینت برای هر سطح از کاربران ابزار توسعه و سفارشی سازی دارد.

 1. افزایش سرعت و کارایی کاربران

دارای قابلیت های تعریف کاربران و گروه ها کاملا بر مبنای اکتیو دایرکتوری، دارای سطوح دسترسی متفاوت برای کاربران و گروه ها، قابلیت هایی مانند Single-sign-onو ...

 1. سرویس اکسل

تقریبادرهمهسازمانهااکسل نقشاساسیدارد. انواعنمودارهایمقایسهای،چارتها،وگزارشاتاماریتوسطیکصفحهگستردهتهیهمیشودوبهنوعیدراختیارمدیریتقرارمیگیرد.

باتوجهبهاینکهExcel درپرتالسازمانمنتشرمیشود،مدیریتبدوننیازبهنرمافزارExcel قادراستدرپرتالخود،گزارشاتراازطریقمرورگروبدرصفحهمشخصمشاهدهکند.

فایلExcel میتوانداطلاعاتخودرامستقیماازپایگاهدادهنرمافزارهایمختلفدریافتکند،بنابراینگزارشاتارائهشدهبراساسدادههایتجاریبه روزمیشوند.

اینسادهترینوپرکاربردترینروشبرایتهیهگزارشاتپویاستکهExcelCalculationService نامدارد


[1]Access and Privilege Management

[2]Full Control

[3]Contribute Control

[4]Read Control

[5]Member

[6]Viewer

[7]Owner

[8]Team Site  

[9]Blank Site

[10]Document Workspace

[11]Meeting Workspace

[12]Basic Meeting Workspace

[13]Blank Meeting Workspace

[14]Decision Meeting Workspace

[15]Social Meeting Workspace

[16]Multipage Meeting Workspace

[17]Form Services

[18]InfoPath

[19]Development System and Tools 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26