جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-1- تعیین انواع سایت ها

باتوجه به بخش طراحی سایت ها از بین انواع سایت ها ،پرتال سایت را برای سازمان برگزیده ایم.

برنامه ریزی پرتال سایت ها بر دو اساس" برنامه ریزی سایت های پورتال بر اساس ساختار سازمانی شما" یا "برنامه ریزی سایت های پرتال کابردی" انجام می شود. که در تحلیل سازمان روش " برنامه ریزی سایت های پورتال بر اساس ساختار سازمانی شما" بکارگرفته می شود.

روش برنامه ریزی سایت های پورتال بر اساس ساختار سازمانینیز به دو زیر مجموعه "سایت های پرتال تیمی یا انفرادی"و"سایت های پرتالRollup"تقسیم می شوند که با توجه به اینکه ایجاد سایت ها را براساس بخش های سازمان و کارهای تیمی قرار داده ایم ،از بین این دو زیر مجموعه،"سایت های پرتال تیمی یا انفرادی"  را انتخاب می کنیم.

بر این اساس احتیاج به ده سایت داریم که به شرح زیر می باشد:

 

سایت سازمان فرهنگی که سایت اصلی یا همان سایت ریشه می باشد. و نه سایت دیگر که به تفکیک بخش های سازمان می باشد. شکل ‏3 1- نمودار سلسله مراتب سایت پرتال سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری

 

شکل ‏3‑1- نمودار سلسله مراتب سایت پرتال سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26