پنج شنبه 30 فروردین 1397 | Thursday 19 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-2- مرحله دوم :پرکردن کاربرگ

برای تعیین نیاز های سایت ها و زیر سایت ها بایستی کاربرگ مطرح شده در جدول مربوط به فصل با توجه به نیاز های سازمان تکمیل شود. لازم به ذکر است جدول ذکر شده برای هر سایت به صورت جداگانه تکمیل شده است.

جدول ‏3‑1- کاربرگ تعیین نیاز های سایت سازمان فرهنگی تفریحی

نام سایت

سازمان فرهنگی تفریحی

هدف

ایجاد محیطی عمومی برای برطرف کردن نیاز های عمومی کارکنان، به اشتراک گذاشتن اطلاعات، اطلاع رسانی، اخبار و...

کاربران

تمامی کارکنان سازمان فرهنگی تفرحی

سفارشی سازی

در این قسمت نیازهای مشترک کارکنان مانند اطلاع رسانی عمومی در قالب اخبار، دسترسی به لینک های مفید و فرم ها واسنادی که همه کارکنان حق دسترسی به انها را دارا هستند مانند فرم خود ارزیابی، فرم نیاز سنجی و...

محدوده جستجو

تنها در سایت خانه (سازمان فرهنگی تفریحی)

شخصی سازی

کارشناسان و مدیران هر بخش دارای سایت شخصی هستند.

یکپارچگی هوش تجاری

 1. گفتگوی ازاد (برد مذاکره)
 2. فرم نیاز سنجی اموزشی (نظر سنجی)

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسناد به اشتراک گذاشته شده
 2. یک استکان چای داغ
 3. کتابخانه سبک
 4. تصاویر سازمانی
 5. تقویم
 6. خبر
 7. درخواست بررسی مشکلات سخت افزاری
 8. درخواست بررسی مشکلات نرم افزاری
 9. قوانین استفاده از پرتال
 10. لینک ها
 11. وظایف
 12. نظرات سیستم
 13. مدیریتکیفیت

فرم ها

 1. فرم خود ارزیابی
 2. فرم درخواست مرخصی
 3. فرمتفصیلی

جریان کارها

 1. جریان کار فرم مرخصی
 2. جریانکارفرمتفصیلی

جدول ‏3‑2- کاربرگ تعییین نیاز های سایت مدیران

نام سایت

سایت مدیران

هدف

 

کاربران

اعضای شورای مدیران

سفارشی سازی

این سایت برای تعیین جلسات مدیران، وظایف اختصاصی، اخبار و جستجو در سطح تمامی سایت ها استفاده می کنند

محدوده جستجو

محتویات تمامی سایت های موجود

شخصی سازی

برای هر یک مدیران یک سایت شخصی ایجاد می گردد.

یکپارچگی هوش تجاری

مذاکره تیم

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسنادبهاشتراکگذاشتهشده
 2. دفتر مدیرعامل
 3. تقویم مشترک مدیران
 4. خبر
 5. دفترچه تلفن
 6. وظایف اختصاصی
 7. وظایف عمومی
 8. لینک ها
 9. تقویم

فرم ها

 

جریان کارها

 

 

جدول ‏3‑3- کاربرگ تعییین نیاز های سایت اداری و مالی

نام سایت

اداری و مالی

هدف

 

کاربران

کارکنان بخش اداری و کارشناس دفتر طرح و برنامه

سفارشی سازی

این محیط محلی برای اطلاع رسانی در سطح دفتر اداری و مالی، تنظیم جلسات و استفاده از لیست های مورد نیاز این بخش

محدوده جستجو

حوزه جستجو در سطح محتویات سایت موجود و سایت خانه است

شخصی سازی

 

یکپارچگی هوش تجاری

مذاکره تیم

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسناد به اشتراک گذاشته شده
 2. طرح ها و برنامه های مصوب
 3. خبر
 4. دفترچه تلفن
 5. وظایف
 6. لینک ها
 7. تقویم

فرم ها

 

جریان کارها

 

جدول ‏3‑4- کاربرگ تعییین نیاز های سایت دبیرخانه

 

نام سایت

دبیرخانه

هدف

 

کاربران

کارکنان دبیرخانه و کارشناس دفتر طرح و برنامه

سفارشی سازی

این سایت برای ایجاد کتابخانه هایی برای نگهداری اسناد و ایجاد لیست هایی جهت نگهداری اطلاعاتی نظیر  بانک اطلاعات ارگانها، دفتر تلفن و ...

محدوده جستجو

مشابه بخش اداری

شخصی سازی

 

یکپارچگی هوش تجاری

 

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسنادمربوطبهشاکری
 2. اسنادمربوطبهعابدی
 3. اسنادمربوطبهمحمدزاده
 4. بانکاطلاعاتارگانها
 5. دفترتلفن
 6. لینکها
 7. تقویم

فرم ها

 

جریان کارها

 

جدول ‏3‑5- کاربرگ تعییین نیاز های سایت دفتر روابط عمومی

نام سایت

دفتر روابط عمومی

هدف

 

کاربران

کارکنان دفتر روابط عمومی و کارشناس دفتر طرح و برنامه

سفارشی سازی

مکانی جهت انتشار اخبار درون بخشی، نگهداری اسناد و ثبت برگزاری جلسات

محدوده جستجو

مشابه بخش اداری

شخصی سازی

 

یکپارچگی هوش تجاری

مذاکره تیم

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسنادبهاشتراکگذاشتهشده
 2. طرحهاوبرنامههایمصوب
 3. بانکاطلاعاتمخاطبین
 4. خبر
 5. دفترچهتلفن
 6. وظایف
 7. لینکها
 8. تقویم

فرم ها

 

جریان کارها

 

جدول ‏3‑6-کاربرگ تعییین نیاز های سایتدفتر و برنامه

نام سایت

دفتر طرح و برنامه

هدف

 

کاربران

کارکنان دفتر طرح و برنامه

سفارشی سازی

این سایت جهت اخبار درون بخشی، ایجاد کتابخانه های اسناد، دفتر تلفن، تقویم و ...

محدوده جستجو

مشابه بخش اداری

شخصی سازی

 

یکپارچگی هوش تجاری

مذاکره تیم

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسنادبهاشتراکگذاشتهشده
 2. چکلیستقراردادها
 3. طرحهاوبرنامههایمصوب
 4. تصاویر
 5. خبر
 6. دفترتلفن
 7. وظایف
 8. لینکها
 9. تقویم

فرم ها

 

جریان کارها

 

 

جدول ‏3‑7- کاربرگ تعییین نیاز های سایت مدیریت تبلیغات شهری

نام سایت

مدیریت تبلیغات شهری

هدف

 

کاربران

شورای مدیران تبلیغات شهری

سفارشی سازی

سایتی برای استفاده از کتابخانه های اسناد به اشتراک گذاشته شده، وظایف، اخبار درون بخشی و ...

محدوده جستجو

مشابه بخش اداری

شخصی سازی

 

یکپارچگی هوش تجاری

مذاکره تیم

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسناد به اشتراک گذاشته شده
 2. طرح ها و برنامه های مصوب
 3. خبر
 4. دفترچه تلفن
 5. وظایف
 6. لینک ها
 7. تقویم

فرم ها

 

جریان کارها

 

جدول ‏3‑8- کاربرگ تعییین نیاز های سایت

نام سایت

مدیریت ترویج

هدف

 

کاربران

اعضای مدیریت ترویج

سفارشی سازی

استفاده از تقویم جهت تنظیم جلسات، ایجاد وظایف و لیست هایی مانند دفترچه تلفن

محدوده جستجو

مشابه بخش اداری

شخصی سازی

 

یکپارچگی هوش تجاری

مذاکره تیم

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسناد به اشتراک گذاشته شده
 2. طرح ها و برنامه های مصوب
 3. خبر
 4. دفترچه تلفن
 5. وظایف
 6. لینک ها
 7. تقویم

فرم ها

 

جریان کارها

 

 

جدول ‏3‑9- کاربرگ تعییین نیاز های سایتمدیریت مراکز فرهنگی

نام سایت

مدیریت مراکز فرهنگی

هدف

 

کاربران

اعضای مدیران مراکز فرهنگی

سفارشی سازی

استفاده از اخبار درون بخشی، تقویم، دفترچه تلفن و...

محدوده جستجو

مشابه بخش اداری

شخصی سازی

 

یکپارچگی هوش تجاری

مذاکره تیم

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسناد به اشتراک گذاشته شده
 2. طرح ها و برنامه های مصوب
 3. خبر
 4. دفترچه تلفن
 5. وظایف
 6. لینک ها
 7. تقویم

فرم ها

 

جریان کارها

 

جدول ‏3‑10- کاربرگ تعییین نیاز های سایت نظارت

نام سایت

نظارت

هدف

 

کاربران

کارکنان دفتر نظارت و کارشناس دفتر طرح و برنامه

سفارشی سازی

نظرسنجی عمومی، تقویم و اسناد به اشتراک گذاشته شده

محدوده جستجو

مشابه بخش اداری

شخصی سازی

 

یکپارچگی هوش تجاری

مذاکره تیم

مدیریت سوابق یا اسناد

 1. اسناد به اشتراک گذاشته شده
 2. طرح ها و برنامه های مصوب
 3. خبر
 4. دفترچه تلفن
 5. وظایف
 6. لینک ها
 7. تقویم

فرم ها

 

جریان کارها

  

 
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26