شنبه 29 مهر 1396 | Saturday 21 st of October 2017 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-3- مرحله سوم:بررسی ریز نیاز های ستون های کاربرگ

جدول ‏3‑11- انواع کاربران

مشاهده کننده

ایجاد کننده (اصلاح کننده)

کاربران با سطح دسترسی بیننده[1]و سطح دسترسی بالاتر از ان که در محدوده کاربر تعریف شده است.

تمامی کاربران تعریف شده در پرتال با سطح دسترسی Contributorو سطح دسترسی بالاتر از ان

جدول ‏3‑12- جزئات نیاز فرم درخواست مرخصی

نام

فرم درخواست مرخصی

نوع

فرم InfoPath

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

برای مطرح کردن درخواست مرخصی به این صورت که کاربر درخواست دهنده این فرم را تکمیل نموده و پس از ان جریان کار شروع می شود.

محدوده کاربران

تمامی کارکنان درون سازمانی

قابلیت ها

 1. قابلیتثبتاطلاعاتدرپایگاهداده
 2. پرینت
 3. نمایشدرمرورگر
 4. قابلیتتشخیصنامکاربریهنگامورودبهفرم

جریان کار

جریان کار فرم درخواست مرخصی

 

جدول ‏3‑13- جزئیات نیاز جریان کار فرم درخواست مرخصی

نام

جریان کار فرم درخواست مرخصی

نوع

جریان کار

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

این جریان کار بعد از تکمیل و ذخیره اطلاعات به طور خودکار شروع می شود و به عنوان وظیفه به فرد جانشین فرستاده می شود و پس از تایید وی به مدیر بخش مربوطه (به عنوان وظیفه) فرستاده می شود. در صورت تایید ثبت و در غیر این صورت به عنوان درخواست رد شده به فرم درخواست دهنده بازگردانده می شود.

نقش ها

 1. درخواستدهنده(ایجادکنندهفرم)
 2. تاییدکنندهاول(فردجانشینکهدرفرمتوسطدرخواستدهنده  تعیینمیگردد)
 3. تاییدکنندهدوم(مدیربخشمربوطهکهبهطورخودکارتیینمیگردد)

قابلیت ها

 1. شروعشدنخودکارفرمبهمحضایجادفرمجدید
 2. تشخیصمدیربخشمربوطهوفرستادندرخواست

جدول ‏3‑14- جزئیات نیاز فرم تفصیلی

نام

فرم تفصیلی

نوع

فرم InfoPath

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

این فرم جهت ثبت اعتبارات پیشنهادی برنامه های پیش بینی شده از ابتدای سال مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدای هر سال طی یک جریان کار این فرم تکمیل و تایید می گردد و تا اخر سال جهت گزارش گیری از ان استفاده می شود.

محدوده کاربران

تمامی کارکنان درون سازمانی

قابلیت ها

 1. تشخیص کاربر بازکننده فرم و در صورت نیاز گرفتن نام کاربری و کلمه عبور.
 2. قابلیت نماهای متفاوت از یک فرم برای کاربران مختلف.
 3. قابلیت نمایش دید مناسب هر کاربر در هنگام باز شدن فرم و بر اساس سمت و بخشی که در ان مشغول به کار است.
 4. قابلیت چاپ و تعریف یک دید خاص بر اساس اطلاعات فرم برای چاپ (متفاوت با انچه کاربر مشاهده می کند)
 5. ارتباط امن با پایگاه داده از طریق ارتباط با وب سرویس ها

جریان کار

جریان کار فرم تفصیلی

جدول ‏3‑15- جزئیات نیاز جریان کار فرم تفصیلی

نام

جریان کار فرم تفصیلی

نوع

جریان کار

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

این جریان کار با ایجاد یک سند جدید شروع می شود و سپس به هر کدام از کارشناس های پنج بخش داخلی سازمان یک وظیفه فرستاده می شود. پس از تایید فرم توسط کارشناس به مدیر هر بخش فرستاده می شود و پس از تایید مدیر به کارشناس بخش ایجاد کننده فرم فرستاده می شود. در هر مرحله در صورت رد کردن افراد تایید کننده وظیفه ای برای فرد ایجاد کننده جهت اطلاع از رد کردن فرد ایجاد می شود.

نقش ها

 1. تکمیل کننده (فردی که برای اولین بار فرم را ایجاد می کند)
 2. تایید کننده (فردی که تنها می تواند فرم را تایید و یا رد کند و حق تغییر اطلاعات فرم را ندارد)
 3. مشاهده کننده (که می توانند تمامی کرکنان سازمان بوده و اطلاعات عمومی فرم را در یک دید خاص مشاهده نمایند)

قابلیت ها

 1. شروعشدنخودکارفرمبهمحضایجادفرمجدید.
 2. تشخیصکارشناسومدیرهربخشوفرستادندرخواست.
 3. فرستادنبازخوردتاییدکنندگانپسازردشدن  فرم.
 

جدول ‏3‑16- جزئیات نیاز فرم خود ارزیابی

نام

فرم خود ارزیابی

نوع

کتابخانه سند

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

کتابخانه ای برای نگهداری فرم هایی جهت ارزیابی عملکرد کارشناسان که در بازه های زمانی مشخص ایجاد می گردد. دارای فیلدهایی جهت نمایش فرد تغییر دهنده و تاریخ تغییر.

محدوده کاربران

تمامی کارکنان درون سازمانی

قابلیت ها

 1. قابلیتپرکردنفیلدهایتعریفشدهدرکتابخانهدرداخلفرم
 2. قابلیتذخیرهفرمباناموتاریخایجاد
 3. قابلیتایجادقالبخاصوگسترشانداخلکتابخانه

جدول ‏3‑17- جزئیات نیاز تقویم

نام

تقویم

سایت مقصد

تمامی سایت های موجود

توضیحات

تقویمی کاملا یکپارچه با اوتلوک که کاربران بتوانند قرارهای کاری، جلسات، کارهای روزانه مرتبط با همکاران و... را در ان ثبت نمایند.

محدوده کاربران

تمامی کارکنان بخشی که در ان تعریف شده است.

قابلیت ها

 1. یکپارچه با اوتلوک
 2. تقویم هجری شمسی
 3. ثبت اطلاعاتی به همراه هر رویداد داخل تقویم که با کلیک کردن بر روی ان نمایش داده می شود.
 4. و تمامی قابلیت های یک تقویم استاندارد

جدول ‏3‑18- جزئیات نیاز تقویم مدیر عامل

نام

تقویم دفتر مدیر عامل

سایت مقصد

سایت مدیران

توضیحات

جلسات، شوراها، مرخصی ها و برنامه های کاری مدیرعامل در ان ثبت می گردد و هر رویداد دارای نام و ساعت ان است که در روز مناسب درج می گردد

محدوده کاربران

مدیران

قابلیت ها

 1. یکپارچه با اوتلوک
 2. تقویم هجری شمسی
 3. ثبت اطلاعاتی به همراه هر رویداد داخل تقویم که با کلیک کردن بر روی ان نمایش داده می شود.
 4. و تمامی قابلیت های یک تقویم استاندارد
 

جدول ‏3‑19- جزئیات نیاز تقویم مشترک مدیران

نام

تقویم مشترک مدیران

سایت مقصد

سایت مدیران

توضیحات

جلسه هیئت مدیره، شورای مدیران، مرخصی ها و برنامه های کاری مدیران در ان ثبت می گردد و هر رویداد دارای نام و ساعت ان است که در روز مناسب درج می گردد

محدوده کاربران

مدیران

قابلیت ها

 1. یکپارچه با اوتلوک
 2. تقویم هجری شمسی
 3. ثبت اطلاعاتی به همراه هر رویداد داخل تقویم که با کلیک کردن بر روی ان نمایش داده می شود.
 4. و تمامی قابلیت های یک تقویم استاندارد

جدول ‏3‑20- جزئیات نیاز اسناد به اشتراک گذاشته شده

نام

اسناد به اشتراک گذاشته شده

نوع

کتابخانه سند

سایت مقصد

تمامی سایت های موجود

توضیحات

محلی برای نگهداری اسناد اشتراکی در سطح سازمان که همه کاربران می توانند اسناد مورد نظر خود را ایجاد و یا اپلود کنند

محدوده کاربران

بسته با سایتی که در ان تعریف شده است تمامی کاربران ان سایت می توانند به ان دسترسی داشته باشند

 

جدول ‏3‑21- جزئیات نیاز کتابخانه سبک

نام

کتابخانه سبک

نوع

لیست

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

جهت نگهداری سبک هایی با فرمت فایل های Cssکه توسط طراحان سایت اپلود می شود.

محدوده کاربران

کاربران طراح سایت

فیلدهای اضافه شده به کتابخانه

 1. تغییریافتهتوسط
 2. تغییریافتهدرتاریخ
 3. نوع

جدول ‏3‑22- جزئیات نیاز قوانین استفاده از پرتال

نام

قوانین استفاده از پرتال

نوع

لیست

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

این لیست برای اطلاع رسانی کاربران سایت از قوانین استفاده از پرتال طراحی شده و به صورت وب پارتی در صفحه اول نمایش داده می شود.

محدوده کاربران

کاربران طراح سایت

فیلدهای اضافه شده به کتابخانه

 1. عنوان
 2. بدنه

قابلیت ها

نمایش در صفحه ابتدای سایت سازمان فرهنگی

جدول ‏3‑23- جزئیات نیاز یک استکان چای داغ

نام

یک استکان چای داغ

نوع

کتابخانه سند

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

عنوان طرحی است که برای نگهداری اسناد مربوط به ان به یک کتابخانه سند نیاز است

محدوده کاربران

تمامی کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی

جدول ‏3‑24- جزئیات نیاز وظایف

نام

وظایف

نوع

وظایف

سایت مقصد

تمامی سایت های موجود

توضیحات

این لیست جهت ذخیره وظایف ایجاد شده چه به صورت دستی  توسط کاربران و چه به صورت خودکار توسط جریان های کار کورد استفاده قرار می گیرد. در واقع برای نگهداری کاری که کاربر یا گروه نیاز به تکمیل ان دارند، استفاده می شود. کاربر می تواند وظیفه جدیدی را ایجاد و برای همکاران خود ارسال نماید و یا وظایف خود را مشاهده کند.

محدوده کاربران

بسته به سایتی که در ان قرار دارند محدود به کاربران ان سایت است.

قابلیت ها

 1. قابلیتنمایشوظایفهرکاربر
 2. قابلیتنمایشدرصفحهابتداییکهکاربرمشاهدهمیکند

جدول ‏3‑25- جزئیت نیاز وظایف عمومی و وظایف اختصاصی

نام

 1. وظایفاختصاصی
 2. وظایفعمومی

نوع

لیست

سایت مقصد

سایت مدیران

توضیحات

این لیست جهت ذخیره وظایف ایجاد شده مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع برای نگهداری کاری که مدیران نیاز به تکمیل ان دارند، استفاده می شود. کاربر می تواند وظیفه جدیدی را ایجاد و برای دیگر مدیران ارسال نماید و یا وظایف خود را مشاهده کند. وظایف اختصاصی مدیران که نیاز به هماهنگی با دیگر مدیران را ندارد.

محدوده کاربران

مدیران

قابلیت ها

 1. عنوان
 2. ارجاعدادنبه
 3. وضعیت(شروعنشده،کاملشده،معوق،درحالپیشرفت)
 4. اولویت
 5. موعدمقرر
 6. درصدکاملشدن

جدول ‏3‑26- جزئیات نیاز تصاویر سازمانی

نام

تصاویر سازمانی

نوع

کتابخانه تصویر

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

محلی اشتراکی برای تمامی کارکنان تا تصاویر اشتراکی خود را در ان نگهداری کنند.

محدوده کاربران

تمامی کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی

قابلیت ها

 1. قابلیتنمایشتصویر  درابعادکوچکدرکتابخانهمحلنگهداریونمایشاندازهاصلیدرمحلنگهداری
 2. قابلیتنگهداریو  تعریففیلدهایاضافیهمراهتصویر

جدول ‏3‑27- جزئیات نیاز خبر

نام

خبر

نوع

خبر

سایت مقصد

تمامی سایت های موجود

توضیحات

جهت نمایش اخبار درون سازمانی که کاربر می تواند با کلیک کردن بر روی ان متن کامل خبر را مشاهده نماید.

محدوده کاربران

بسته به سایتی که در ان قرار دارند محدود به کاربران ان سایت است.

قابلیت ها

 1. نمایشدرصفحهHome سایت
 2. قابلیتایجادخبربااستفادهازتمامیامکاناتایجادمتنازجملهانتخابفونت،رنگ،تصاویرو...
 3. امکانمشخصنمودنخبرهاییکههنوزکاربریانرابازننمودهاست

فیلدهای اضافه شده

 1. پیوست
 2. عنوان
 3. تغییریافتهدرتاریخ
 4. ایجادشدهتوسط

جدول ‏3‑28- جزئیات نیاز درخواست بررسی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری

نام

 1. درخواستبررسیمشکلاتسختافزاری
 2. درخواستبررسیمشکلاتنرمافزاری

نوع

لیست

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

کاربر برای طرح درخواست بررسی مشکلات سخت افزاری و یا نرم افزاری باید این لیست ها را تکمیل نموده و برای کارشناس مربوطه بفرستد.

محدوده کاربران

تمامی کارکنان سازمان

فیلدهای اضافه شده

 1. پیوست
 2. نامکارشناس
 3. اولویت
 4. مدیریت
 5. سابقهبروزمشکلات
 6. نوعمشکل
 7. حالتتایید(دارایگزینههای: پذیرفتهشده،امرمعلق،ردشده)

جدول ‏3‑29- جزئیات نیاز لینک ها

نام

لینک ها

نوع

لینک

سایت مقصد

تمامی سایت های موجود

توضیحات

جهت ایجاد لینک های مفید در صفحه اصلی سایت

محدوده کاربران

بسته به سایتی که در ان قرار دارند محدود به کاربران ان سایت است.

فیلدهای اضافه شده

 1. نوع
 2. ایجادتوسط
 3. ادرس
 4. نکات

جدول ‏3‑30- جزئیات نیاز دفترچه تلفن

نام

دفترچه تلفن

نوع

لیست

سایت مقصد

 1. سایت مدیران
 2. اداری و مالی
 3. دفتر روابط عمومی
 4. مدیریت تبلیغات شهری
 5. ترویج
 6. مدیریت مراکز فرهنگی
 7. نظارت

توضیحات

در این لیست کاربر می تواند یک سطر جدید وارد نماید. همچنین اطلاعات را مشاهده نماید.

محدوده کاربران

بسته به سایتی که در ان قرار دارند محدود به کاربران ان سایت است.

فیلدهای اضافه شده

 1. نام خانوادگی
 2. نام کوچک
 3. شرکت
 4. تلفن تجاری
 5. تلفن محل سکونت
 6. ادرس ایمیل

جدول ‏3‑31- جزئیات نیاز گفتگوی ازاد

نام

گفتگوی ازاد

نوع

برد مذاکره

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

در این قسمت همه کارکنان میتوانند در مورد موضوعات مختلف به بحث و گفتگو بنشینند. مانند فوروم ها هر شخص می تواند در بحث شرکت کند.

محدوده کاربران

تمامی کارکنان سازمان

فیلدهای اضافه شده

 1. موضوع
 2. ایجاد شده توسط
 3. پاسخ ها
 4. اخرین بروز رسانی

جدول ‏3‑32- جزئات نیاز فرم نیاز سنجی اموزشی

نام

فرم نیاز سنجی اموزشی

نوع

نظرسنجی

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

محلی برای نظر سنجی در مورد سطح اموزش مورد نیاز برای کارکنان. پس از اتمام پاسخ های کارکنان با توجه به مضامین متفاوت دسته بندی می شود و به صورت نمودار گانت نمایش داده شود.

محدوده کاربران

تمامی کارکنان سازمان

قابلیت ها

 1. نمایش گرافیکی از پاسخ ها به صورت نمودار گانت
 2. نمایش همه پاسخ ها و یا نمایش خلاصه
 3. دسته بندی های متفاوت برای نمایش خلاصه گرافیکی

دسته بندی های متفاوت برای نمایش خلاصه گرافیکی

 1. نام و نام خانوادگی
 2. مدیر مربوطه
 3. پست سازمانی
 4. رشته تحصیلی
 5. نیازهای اموزشی طبق شرایط احراز پست سازمانی
 6. نیازهای اموزشی طبق نیاز واحد مربوطه و شرایط روز

جدول ‏3‑33- جزئیات نیاز طرح ها و برنامه های مصوب

نام

طرح ها و برنامه های مصوب

نوع

لیست

سایت مقصد

 1. اداری و مالی
 2. دفتر روابط عمومی
 3. دفتر طرح و برنامه
 4. مدیریت تبلیغات شهری
 5. مدیریت ترویج
 6. مدیریت مراکز فرهنگی
 7. نظارت

توضیحات

محلی برای ایجاد، ذخیره و نمایش طرح ها و برنامه مصوب هر سال

محدوده کاربران

بسته به سایتی که در ان قرار دارند محدود به کاربران ان سایت است.

فیلدهای اضافه شده

 1. نوع
 2. نام
 3. تغییر یافته در تاریخ
 4. تغییر یافته توسط

جدول ‏3‑34- جزئیات نیاز اسناد کارکنان دفتر دبیرخانه

نام

 1. اسناد مربوط به شاکری
 2. اسناد مربوط به عابدی
 3. اسنادمربوطبهمحمدزاده

نوع

کتابخانه سند

سایت مقصد

سازمان فرهنگی تفریحی

توضیحات

محلی برای نگهداری اسناد و پوشه های کارشناسان دبیرخانه که به علت زیادی اسناد و درج ساده تر در محیط های مجزا برای هر کارشناس کتابخانه ای مجزا همنام وی ایجاد گردد.

محدوده کاربران

کارکنان دفتر دبیرخانه

فیلدهای اضافه شده

 1. نوع
 2. نام
 3. تغییر یافته در تاریخ

جدول ‏3‑35- جزئیات نیاز بانک اطلاعات مخاطبین

نام

بانک اطلاعات مخاطبین

نوع

لیست سفارشی

سایت مقصد

دفتر روابط عمومی

توضیحات

جمع اوری اطلاعات تمام مخاطبین سازمان که در برنامه های مختلف شرکت میکنند ،که اطلاعات انها با ایجاد جدولی با فیلدهای نام و نام خانوادگی ، سال تولد ،سن کدپستی ، ادرس، شماره تماس ثابت وهمراه ، میزان تحصیلات ، جنسیت و شماره ملی که کلید اصلی مجموعه اطلاعات می باشد،نگهداری وسازماندهی می شود.

محدوده کاربران

مدیر دفتر روابط عمومی و دو نفر ازکارکنان –یک نفر برای فقط ورود اطلاعات و دیگری دسترسی ویرایش و گرفتن بعضی گزارشات-

قابلیت ها

 1. بانکاطلاعاتمخاطبینبصورتلیستیدرپرتالروابطعمومیبافیلدهاموردنیازودارایقابلیتویرایشوپرینت
 2. نمایشصفحهوروداطلاعاتبصورتجدولومحاسبهتعدادکلاطلاعاتواردشدهدرانتهایلیست
 3. ایجادسطوحدسترسیمختلفبهبانکاطلاعاتمخاطبینوهمچنینبهگزارشاتتعیینشدهبااستفادهازنامهاورمزهایکاربرانمشخصدراکتیودایرکتوری
 4. وروداطلاعاتمخاطبینبصورتانلاین وافلاینامکانپذیزاست
 5. ذخیرهفایلبانکاطلاعاتمخاطبینکهبصورتافلاین همقابلدسترسمیباشددرکتابخانهاسناد
 6. امکانمرتبسازیاطلاعاتبراساستکتکفیلدهاوجوددارد
 7. براساسهرفیلدمیتوانجستجوانجامداد،بطورمثالمیتواناطلاعاتمخاطبینیکه10 تا20 سالههستندرابدستاورد.
 8. داشتنامارهایجزئیبراساسفیلدها
 9. انواعگزارشاتشامل
 10. گزارش سنی
 11. گزارش تحصیلی
 12. گزارش شماره تماس ثابت
 13. گزارش تلفن همراه
 14. گزارش ادرس

ایجاد می شودبطوریکه عناوین گزارشات بصورت منو قابل دسترسمیباشد که با کلیک بر روی هرکدام ،گزارش مربوطه نمایشمییابد.در ضمن امکان پرینت گزارشات نیزوجود دارد.

 1.  افزودن بایگانی گزارشات همراه با امکانversioningوامکان پرینت

جدول ‏3‑36- جزئیات نیاز سایت های شخصی

نام

سایت های شخصی

نوع

سایت

توضیحات

سایت های شخصی برای هر کاربر با سطح دسترسی مدیران قابل ایجاد است که در ان کاربر می توان از تمام مزایای یک سایت شخصی بهره برد.

محدوده کاربران

مدیران و کارشناسان هر بخش

قابلیت ها

 1. قابلیتایجادمحلیبراینگهداریاطلاعاتشخصیموردنیاز
 2. قابلیتایجادپروفایلهمکارانجهتنمایشبههمکاران
 3. تمامیقابلیتهایسایتهایعمومیشاملایجادظاهرسفارشیشده،قراردادنوبپارتها،ایجادمحتواو...

جدول ‏3‑37- جزئیات نیاز بانک اطلاعات ارگان ها

نام

بانک اطلاعات ارگان ها

نوع

لیست سفارشی

سایت مقصد

دبیرخانه

توضیحات

محلی برای نگهداری اطلاعات ارگانهایی که با سازمان در ارتباط هستند.

محدوده کاربران

کارکنان دبیرخا

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26