جمعه 31 فروردین 1397 | Friday 20 th of April 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-5- تصویب تهیه محتوا به روش RSS از لیست ها و کتابخانه های شیرپوینت

تهیه محتوا به روش RSS[1]شیرپوینت 2007 یک ابزار عالی است تا مطمئن شویم که تصویب کننده ها (دریافت کننده های تهیه محتوا به روش RSS) هنگام ورود اقلام جدید، به روز رسانی می شوند.اوتلوک 2007 کاربران را قادر می سازد که تهیه محتوا به روش RSSرا به پوشه مدیریتشان اضافه کنند و به روز رسانی منظم از این منابع را دریافت نمایند. اگر یک لیست شیرپوینت 2007 یا کتابخانه ای که RSSبرای ان فعال شده است (در صفحه ویرایش تنظیمات RSS(_layouts/ listsyndication.aspx))کاربران می توانند در صورت داشتن مجوز خواندن لیست یا کتابخانه، فید را تصویب کنند.

 به محض اولین استفاده از اوتلوک 2007، از کاربران IE 7پرسیده می شود "ایا شما می خواهید تهیه محتوا به روش RSSداخل اوتلوک 2007 با فرمانFeed listهمگام سازی شود؟" فرمان Feed listتوسط بستر RSSویندوز[2]مدیریت می شود که از طریق IE 7بر روی ویندوز XPسرویس پک 2، ویندوز سرور 2003 و ویندوز ویستا در دسترس است.

در این جا دو روش اصلی برای دریافت تهیه محتوا به روش RSSاز شیرپوینت 2007 وجود دارد: استفاده از IE 7 favoritesیا از طریق اوتلوک 2007، که در دو بخش بعدی به ان می پردازیم.[1]RSS Feed

[2]Windows RSSPlatform 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26