پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1- 1معرفی مختصر سیستم

منظور از معرفی سیستم توضیح در خصوص شرایط واقعی سازمان مورد نظر در خصوص برگزاری جلسات بوده که شامل طرحی مدیریتی و دارای بخش های متفاوت با  خصوصیات مخصوص به خود بوده که به شرح زیر است :

مدیریت جلسات در سازمان ها شامل فعالیت هایی چون :

 1. ثبت اطلاعات اعضای کمیته هاشامل :

نامو نام خانوادگی عضو ، کد عضویت ،گروه های عضو، شماره تلفن منزل و محل کار، شماره همراه، ادرس منزل و محل کار، ایمیل و عکس پرسنلیمی باشد.

 1. ثبتاطلاعات کمیته ها شامل :

نام و کد گروه ، نام رئیس و نائب رئیس و دبیر گروه و تاریخ تشکیل گروه می باشد.

 1. ثبت اطلاعات دستور جلسه شامل :

شماره و موضوع جلسه ، زمان شروع و پایان ، تاریخ و مکان برگزاری ، مباحث و مصوبات مطرح شده به همراه کلید واژه و... می باشد.

 1. ثبت اعضای حاضر در جلسه(حضور و غیاب اعضای فراخوانده شده) شامل :

کد عضو و کد گروه ان ، میزان تاخیر فرد و شماره جلسه

 1. پیوست فایل ها و امکان دانلود ان ها 
 2. تعریف ساعات قابل حضور اعضا در جلسه و تعیین تداخل های بین جلسات
 3. برنامه ریزی زمان جلسات
 4. ویرایش و حذف اطلاعات اعضا
 5. ویرایش وحذف اطلاعات کمیته ها
 6. ویرایش و حذف اطلاعات جلسه
 7. ویرایش اعضای حاضر در جلسه
 8. ارشیو سازی گزارشهای دستور جلسات 
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26