پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل دوم- تحلیل برنامه

مسلما برای طراحی و پیاده سازی یک نرم افزار نیاز به تحلیلی کامل و جامع داشته و برای نیل به این هدف باید ان را در نرم افزار های مدل سازی پیاده سازی کرد .

هدف از ارائه این فصل توضیح امکانات و خصوصیات نرم افزار به شکل مهندسی و با استفاده از زبان مدل سازی UML2می باشد . این زباناز سوی ObjectMamgementGroupبه عنوان یک استاندارد جهانیپذیرفته شده ودر حال حاضر به عنوان قدرتمندترین زبان مدلسازی در دنیای نرمافزار مطرح است .

 در UML2با توجه به نمودارهای متفاوت تحلیل سیستمی توصیفات گوناگونی از نرم افزار عرضه می شود این نمودارها می توانند در فازتست و پیاده سازی کدهای اجرایی و واسط گرافیکی کاربر و طراحی بانک های اطلاعات مفید واقع شوند و نیز تحلیل گر سیستم میزان درک خود را از ان با مدیر وکاربران در میان گذاشته و در صورتی که از سیستم درک نادرستی داشته باشد به راحتی تغییرات مورد نظر را بر روی مستندات اعمال می کند .            

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26