پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1 نمودار Use Case

نمودار UseCaseیکی از مهم ترین نمودارهای UMLبوده و در طراحی همه سیستم ها به عنوان یک نمودار پایه توسط طراح ایجاد می شودو عملکرد سیستم را نشان می دهد بنابراین اولین مرحله شناخت پروژه محسوب می شود .در زیر شرحی از برنامه و نمودار UseCaseان اورده شده است.

دسترسی کاربران  در این برنامه را می توان به سه سطح تقسیم کرد :

1 ) مدیر سیستم                2 ) دبیر سیستم              3 ) اعضا

1 )اگر کاربر جزء سطح مدیر سیستم (همان Level3) باشد به بخش مدیریت وارد و تنها به امکانات زیر دسترسی دارد :

 • ثبت گروه ها
 • ویرایش گروه ها
 • ثبت اطلاعات اعضا
 • برنامه ریزی جلسات
 • گزارشگیری از جلسات
 • ویرایش اطلاعات اعضا
 • الصاق و ویرایش عکس اعضا

در شکل(2-1-1) ، مدیر پس از ثبت اطلاعات اعضا می تواند به ویرایش اطلاعات اعضا اقدام کند به همین جهت با نقطه چین و با عبارت "include" مشخص گردیده است .

2 )اگر کاربر جزء سطح دبیر سیستم (همان Level1) باشد به بخش دبیران وارد و تنها به امکانات زیر دسترسی دارد :

 • ثبت دستور جلسه
 • ویرایش دستور جلسه
 • ثبت اعضای حاضر در جلسه
 • ویرایش اعضای حاضر در جلسه
 • گزارش گیری از جلسات به طور عموم
 • گزارش گیری از جلسات مخصوص دبیران

در شکل (2-1-1 )، دبیر پس از ثبت اطلاعات دستور جلسه می تواند به ویرایش دستور جلسه اقدام کند به همین جهت با نقطه چین و با عبارت "include" مشخص و به ثبت دستور جلسه مرتبط شده است .

3 )اگر کاربر جزء سطح اعضا (همان Level0)  باشد عضو عادی به شمار رفته و تنها به امکانات زیر دسترسی دارد :

 • ثبت زمان ازاد اعضا
 • گزارش گیری از جلسات

در شکل(2-1-1) در سطح اعضا ، بعضی از ارتباطات با نقطه چین و با عبارت "exctend" مشخص و به ثبت دستور جلسه مرتبط شده است و از فعالیت های اعضا مثل صفحه گزارش گیری  با نقطه چین و با عبارت "include" به ثبت دستور جلسه مرتبط شده زیرا باید ابتدا اطلاعات دستور جلسه ثبت شود تا بتوان به جستجو پرداخت .

شکل 2-1-1  use-casediagram  سیستم مدیریت جلسات

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26