پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-2 نمودارهای بخش دبیران

با توجه به دیاگرام ، دبیر برای ان که بتواند دستور جلسه را ثبت یا ویرایش کند باید ابتدا به صفحه loginوارد شود سپس به طور خودکار وارد "بخش دبیران" می شود و می تواند اعمال زیر را انجام دهد :

  • ثبت دستور جلسه(برای اینکار ابتدا باید گروه مورد نظر را انتخاب کند (شکل2-2-2) سپس ثبت دستور جلسه (شکل 2-2-3) 
  • ویرایش دستور جلسه (برای اینکار ابتدا باید گروه مورد نظر را انتخاب کند ( شکل2-2-2) سپس ویرایش دستور جلسه( شکل 2-2-3) 
  • گزارشگیری جلسات

 در صفحه انتخاب گروه ، همان طور که در دیاگرام دیده می شود برای نمایش اطلاعات داخل کمبو باکس بهdatabase وارد شده و گروه ها را نمایش می دهد .

شکل 2-2-2sequencediagramصفحه ی انتخاب گروه برای ثبت یا ویرایش جلسه

شکل2-2-3sequence diagram  ثبت دستور جلسه

 

شکل2-3 ثبت دستور جلسه شکل 2-2-2 sequence diagram صفحه ی انتخاب گروه برای ثبت یا ویرایش جلسه

گزارش گیری مخصوص دبیران از جلسا ت دارای 3  قسمت می باشد :

1) گزارش گروه انتخاب شده       

 2) گزارش در تمامی گروه ها        

 3) گزارش تاخیراعضا

شکل 2-2-4  sequence diagram گزارش گیری در تمامی گروه ها

شکل 2-2-4  sequencediagramگزارش گیری در تمامی گروه ها

شکل 2-2-5  sequencediagramگزارش گیری گروه انتخاب شده

شکل 2-2-5  sequence diagram گزارش گیری گروه انتخاب شده

شکل 2-2-6 sequence diagram  گزارش تاخیر عضو شکل 2-2-6sequencediagram گزارش تاخیر عضو

 

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26