پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-3 نمودار های مدیر

مدیر برای ان که بتواند ثبت یا ویرایش اطلاعات کند ابتدا به صفحه loginوارد می شود سپس به طور خودکار وارد "بخش مدیران" شده و می تواند اعمال زیررا انجام دهد :

  • ثبت اعضا
  • ویرایش اعضا
  • ثبت گروه ها
  • ویرایش گروه ها

با توجه به نمودار ثبت اعضای زیر ، مدیر برای این که بتواند عمل ثبت اعضا را انجام دهد باید به صفحه ثبت اعضا وارد شود (شکل2-2-1)  که در ان جا چند کمبو باکس فعال وجود دارد که اطلاعات شان را از  databaseدریافت می کنند .

شکل 2-2-7  sequence diagram ثبت اعضاشکل 2-2-7  sequencediagramثبت اعضا

با توجه به نمودار ویرایش اعضای زیر ، مدیر بعد از وارد شدن به صفحه ویرایش اعضا ، کمبو باکس فعالی وجود داردکه اطلاعاتش را از  databasمی خواند و با انتخاب از ان وارد صفحه  searchشدهسپس اطلاعات را در databaseبه روز می کند و پیغام  اطلاعات با موفقیت بروز شد ارائه می دهد .

شکل 2-2-8  sequence diagram ویرایش اعضاشکل 2-2-8  sequencediagramویرایش اعضا

توجه : سایر قسمت های ثبت و ویرایش گروه ها چون مشابه قسمت فوق می باشد لذا از بیان ان صرفه نظر می شود .

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26