شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2 نرمال سازی

اگر تمامی اطلاعات سیستم مدیریتی را درون یک جدول ارائه کنیم با سه خطا روبرو خواهیم شد :

1) افزونگی داده ها                   2 ) بی نظمی                    3 )  مقادیر تهی

لذا با توجه به ان، از ارائه تمامی اطلاعات در یک جدول خوداری کرده و فیلدهای مورد نیاز در 7 جدول گرداوری نموده که در بخش قبل به تمامی ان ها اشاره گردید .

برای دسترسی به قسمتی از اطلاعاتو ارتباطات مورد نیاز در جداول مختلف ،کلیدهایی درانان (جداول) مورد استفاده قرار گرفته تا منجر به کاهش حجم پایگاه داده شده که در زیر به برخی از ان ها اشاره می شود :

1) کلید اصلی :

در تمامی جداول به صورت زیر خط دار مشخص شده است مانند"code_group" که کلید اصلی برای جدول groupمی باشد .

2) کلید ترکیبی :

فیلد های code_group و count_jدرجدول jalase کلید ترکیبی بوده به طوری که اگر هر دو فیلد یکسان باشد دوباره اجازه ثبت نمی دهد .

فیلد های user_name وpasswordکلید ترکیبیدرجدولazae   می باشد.

فیلد های code_group وcode_ozvو dayکلید ترکیبیدرجدول  time_azaمی باشد.به طوری که کاربر اجازه ندارد برنامه زمان های ازاد خود را به طور مداوم تغییر دهد.و مدیر با اطمینان بیشتری برنامه ریزی جلسات نماید.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26