پنج شنبه 2 اسفند 1397 | Thursday 21 st of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-1 :معرفی زبان طراحی نرم افزار

برای طراحی زبان VB.NETدر نظر گرفته شده است. دلایل انتخاب این زبان به اختصار ذکر می کنیم:

سالها .NET Framework  به عنوان مهمترین تکنولوژی جدید برای برنامه نویسان بوده است NET.  به منظور ایجاد یک زبان برنامه نویسی جدید برای توسعه هر نوع برنامه کاربردی روی ویندوز طراحی شده است و VB.NETنیز یک زبان برنامه نویسی مختص .NETاست. زبانی برنامه نویسی که به کمک ان قادر به نوشتن یک صفحه وب   پویا ، یک سرویس وب XML  ، یک کامپوننت برای یک برنامه توزیع شده ، یک کامپوننت جهت دسترسی به بانک اطلاعاتی ، یک برنامه windows desktop  هستیم

مزایای استفاده از .NET

 •  برنامه نویسی شی گرا : .NET Frameworkبطور کامل و دقیق مبتنی بر قواعد کلی شیءگرایی است.
 • استقلال زبان : کلیه زبان های برنامه نویسی NET. به یک زبان میانی مشترک کامپایل می شوند. قسمت مرکزی .NET Framework، محیط اجرایی زمان اجرای ان می باشد که CLR[1]نامیده می شود . کدی که تحت کنترل CLRاجرا می شود اغلب کد مدیریت شدهنامیده می شود. اگر چه قبل از اینکه توسط CLRقابل اجرا باشد هر کد مبدای که می نویسید باید کامپایل شود . عملیات کامپایل در .NETطی دو مرحله رخ می دهد :
 • کامپایل کد مبدا به[2]IL
 • کامپایل از IL  به کد خاص هر بستر توسط CLR
 • دسترسی موثر به داده ها : با مجموعه ای از مولفه های .NETکه مجموعاً با عنوان ADO.NETشناخته می شوند دسترسی مؤثری را برای بانک اطلاعاتی رابطه ای و منابع داده مختلف مهیا می کند . همچنین این مؤلفه ها ، امکان دستیابی به سیتم فایل و دایرکتوری را نیز برای شما ایجاد می نمایند . بویژه اینکه از XMLپشتیبانی می کند.
 • طراحی خوب : .NET Frameworkیک کتابخانه کلاس پایه است که بایک روش درست طراحی شده است.
 • نصب ساده : دو نوع کد اسمبلی وجود دارد : به اشتراک گذاشته شده و خصوصی . اسمبلی های به اشتراک گذاشته شده کتابخانه های مشترک موجود در کلیه نرم افزارها هستند در حالیکه اسمبلی های خصوصی فقط جهت استفاده با یک نرم افزار خاص معنی پیدا خواهند کرد . یک اسمبلی خصوصی ، ذاتاً محتاط و خوددار است بنابراین فرایند نصب ان ساده می باشد. نیاز به ورود هیچ اطلاعاتی در رجیستری نداشته و فایلهای لازم به راحتی در شاخه مناسبی در سیستم فایل قرار خواهند گرفت .
 • برنامه نویسی لایه ای : یکیازمزایایبرنامهنویسیمبتنی برکامپوننت،تواناییبرنامهنویسبرایتقسیمعملکردبرنامهبه چندکامپوننتقابلمدیریتوعمومیاست.  اینامرباعثاستفادهمجددازکدوانعطافپذیریبرنامه میشود همچنینیکیازمزایایاصلیاینمدلقدرتتقسیمبرنامهبهچندلایهموازیاستبه گونهایکهبرنامهرابراساسسرویسهایانبهچندبخشمنطقیتقسیممی کند.
 • محیط طراحی و برنامه نویسی پیشرفته : VB.NET با یک محیط برنامه نویسی قوی (Visual Studio) عرضه شده است که کار را برای برنامه نویس اسان می نماید.
 • استفاده از امکانات چاپ توکار
 • با توجه به موارد ذکر شده فوق و اینکه با استفاده از این قابلیتها برنامه قابل پیاده سازی بود این زبان جهت برنامه نویسی سیستم مورد استفاده قرار گرفت.

[1]-  Common Language Runtime

[2]- Intermediate Languageکدی است که کامپایلر موقع کامپایل سورس کد تولید می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26