چهارشنبه 1 اسفند 1397 | Wednesday 20 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل سوم طراحی پایگاه داده ها

معرفی جداول استفاده شده در نرم افزار:

 •  جدول حاوی جزئیات هزینه های انجام شده در پروژه ها می باشد.
 • جدول حاوی اطلاعات مربوط به گروه بندی هزینه ها می باشد.
 • جدول ذخیره جزئیات مربوط به فاکتورها ؛ اسناد هزینه و پرداخت.
 • جدول ذخیره مشخصات فاکتورها و اسناد.
 • جدول ذخیره مشخصات کارفرمایان پروژه ها .
 • جدول نگهداری شماره اخرین سند هر پروژه.
 • جدول نگهداری مبالغ دریافتی از کارفرما جهت هر پروژه.
 • جدول ذخیره مشخصات پروژ ها.
 • جدول نگهداری مشخصات فروشندگان کالا و یا دریافت کنندگان اسناد.
 • جدول موقت برای نگهداری اقلام فاکتور و یا سند قبل از ثبت قطعی ان توسط کاربر
 • جدول نگهداری مشخصات کاربران سیستم.
 • جدول ثبت مبالغ مالی تنخواه داران. تنخواه دار  بابت هزینه های انجام داده بستانکار می شود . (جمع فاکتورهایی که ارائه می کند در اینجا به عنوان بستانکار ثبت می شود.) و بابت مبالغی که دریافت می نماید بدهکار  می شود.
 • جدول نگهداری مشخصات تنخواه داران.
 • جدول رابط  بین جدول تنخواه داران و پروژهها.
Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26