دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
معرفی جداول

 

Name

dbo.Application­Form­Details

dbo.Application­Forms

dbo.Application­From­Results

dbo.App­Quiz­Result­Details

dbo.App­Quiz­Result­Main

dbo.Candidate­Result

dbo.Candidates

dbo.Degree

dbo.Employee­Specification

dbo.Image­Table

dbo.Job­Params

dbo.Jobs

dbo.Job­Sub­Ordinate

dbo.Organization

dbo.Org­Parts

dbo.Org­Related­Parts

dbo.Quiz

dbo.Quiz­Answer

dbo.Quiz­Questions

dbo.tbl­Related­Part

dbo.tbl­Reminder

dbo.Users

dbo.User­Task

dbo.ZZZJob­Param­Details

در ادامه اطلاعات مربوط به جدولهای نام برده شده به تفصیل امده است:

 [dbo].[Application­Form­Details]

(local)> HRMS> Tables> dbo.Application­Form­Details

 

 

 [dbo].[Application­Form­Details]

(local)> HRMS> Tables> dbo.Application­Form­Details

 

Properties

Property

Value

Collation

Arabic_­CI_­AS

Row Count

0

Created

4:50:25 PM Thursday, September 03, 2009

Last Modified

4:50:25 PM Thursday, September 03, 2009

 

Columns

 

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

Allow Nulls

 

Application­Form­Detail­ID

int

4

û

 

Application­Detail­Title

nvarchar(1000)

2000

ü

 

Ratio­Of­Total

real

4

ü

 

Application­Form­ID

nchar(10)

20

ü

 

Job­Param­Detail­ID

int

4

ü

 

Indexes

 

نام

ستون ها

Unique

 

PK_­Application­Form­Details

Application­Form­Detail­ID

ü

Foreign Keys

نام

ستون ها

FK_­Application­Form­Details_­Job­Param­Details

Job­Param­Detail­ID->[dbo].[ZZZJob­Param­Details].[Job­Param­Detail­ID]

 

 [dbo].[Application­Forms]

(local)> HRMS> Tables> dbo.Application­Forms

 

 

Properties

Property

Value

Collation

Arabic_­CI_­AS

Row Count

1

Created

9:03:38 AM Tuesday, September 01, 2009

Last Modified

9:58:54 PM Wednesday, September 22, 2010

Columns

 

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

Allow Nulls

 

Application­Form­ID

int

4

û

 

Application­Form­Title

nvarchar(500)

1000

ü

 

Job­ID

int

4

ü

 

Application­Date

datetime2

8

ü

Indexes

 

نام

ستون ها

Unique

 

PK_­Application­Forms

Application­Form­ID

ü

Foreign Keys

نام

ستون ها

FK_­Application­Forms_­Jobs

Job­ID->[dbo].[Jobs].[Job­ID]

 

 [dbo].[Application­From­Results]

(local)> HRMS> Tables> dbo.Application­From­Results

 

Properties

Property

Value

Row Count

0

Created

9:03:39 AM Tuesday, September 01, 2009

Last Modified

4:50:25 PM Thursday, September 03, 2009

 

Columns

 

 

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

Allow Nulls

 

Application­Form­Result­ID

int

4

û

 

Application­Form­Detail­ID

int

4

ü

 

Answer

sql_variant

8016

ü

 

Weightage(score)

real

4

ü

 

Indexes

 

 

نام

ستون ها

Unique

 

PK_­Application­From­Results

Application­Form­Result­ID

ü

 

Foreign Keys

 

نام

ستون ها

FK_­Application­From­Results_­Application­Form­Details

Application­Form­Detail­ID->[dbo].[Application­Form­Details].[Application­Form­Detail­ID]

 [dbo].[App­Quiz­Result­Details]

(local)> HRMS> Tables> dbo.App­Quiz­Result­Details

 

 

Properties

 

Property

Value

Row Count

0

Created

9:09:07 PM Tuesday, October 05, 2010

Last Modified

9:09:07 PM Tuesday, October 05, 2010

 

Columns

 

 

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

Allow Nulls

Identity

 

ID

int

4

û

1 - –

 

Header­ID

int

4

ü

 

 

Question­No

int

4

ü

 

 

Answer­Score

float

8

ü

 

 

Answer­No

int

4

ü

 

 

Indexes

 

 

نام

ستون ها

Unique

 

PK_­App­Quiz­Result­Details

ID

ü

 

 

 

 [dbo].[App­Quiz­Result­Main]

(local)> HRMS> Tables> dbo.App­Quiz­Result­Main

 

 

Properties

 

Property

Value

Collation

Arabic_­CI_­AS

Heap

ü

Row Count

13

Created

9:03:20 PM Tuesday, October 05, 2010

Last Modified

9:03:20 PM Tuesday, October 05, 2010

 

Columns

 

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

Allow Nulls

Identity

ID

int

4

û

1 - –

App­Code

int

4

ü

 

Job­ID

int

4

ü

 

Score

float

8

ü

 

Quiz­Date

varchar(50)

50

ü

 

Score­Form100

float

8

ü

 

 

 [dbo].[Candidate­Result]

(local)> HRMS> Tables> dbo.Candidate­Result

 

 

Properties

Property

Value

Row Count

0

Created

9:03:39 AM Tuesday, September 01, 2009

Last Modified

4:45:48 PM Thursday, September 03, 2009

 

Columns

 

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

Allow Nulls

 

Candidate­Result­ID

int

4

û

 

Candidate­ID

int

4

ü

 

Applicatio­Form­Result­ID

int

4

ü

 

Indexes

 

نام

ستون ها

Unique

 

PK_­Candidate­Result

Candidate­Result­ID

ü

 

Foreign Keys

نام

ستون ها

FK_­Candidate­Result_­Application­From­Results

Applicatio­Form­Result­ID->[dbo].[Application­From­Results].[Application­Form­Result­ID]

FK_­Candidate­Result_­Candidates

Candidate­ID->[dbo].[Candidates].[Candidate­ID]

 [dbo].[Candidates]

(local)> HRMS> Tables> dbo.Candidates

 

 

Properties

Property

Value

Collation

Arabic_­CI_­AS

Row Count

0

Created

4:45:48 PM Thursday, September 03, 2009

Last Modified

4:45:48 PM Thursday, September 03, 2009

 

Columns

 

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

Allow Nulls

 

Candidate­ID

int

4

û

 

Candidate­FName

nvarchar(50)

100

ü

 

Candidate­Lname

nvarchar(50)

100

ü

 

Candidate­Age

nvarchar(50)

100

ü

 

Candidate­Address

nvarchar(50)

100

ü

 

Candidate­Email

nvarchar(50)

100

ü

 

Candidate­Tel­No

nvarchar(50)

100

ü

 

Candidate­Is­Single

nvarchar(50)

100

ü

 

Candidate­Mobile­No

nvarchar(50)

100

ü

 

Candidate­Pic

image

max

ü

 

Candidate­NCode

nvarchar(50)

100

ü

 

Candidate­Father­Name

nvarchar(50)

100

ü

 

Indexes

 

نام

ستون ها

Unique

 

PK_­Candidates

Candidate­ID

ü

 

  

 

 [dbo].[Degree]

(local)> HRMS> Tables> dbo.Degree

 

 

Properties

 

Property

Value

Collation

Arabic_­CI_­AS

Row Count

6

Created

11:31:29 PM Tuesday, September 21, 2010

Last Modified

11:31:30 PM Tuesday, September 21, 2010

 

Columns

 

 

نام فیلد

نوع فیلد

سایز(بایت)

Allow Nulls

Identity

 

ID

int

4

û

1 - –

 

degree

varchar(50)

50

ü

 

 

Indexes

 

 

نام

ستون ها

Unique

 

PK_­Degree

ID

ü

 

 

 

 

 

 

 [dbo].[Employee­Specification]

(local)> HRMS> Tables> dbo.Employee­Specification

 

 

Properties

 

Property

Value

Collation

Arabic_­CI_­AS

Row Count

3

Created

2:31:13 PM Friday, September 03, 2010

Last Modified

9:58:54 PM Wednesday, September 22, 2010

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26